Zoekresultaten

  • Wij vinden het belangrijk om de doorgaande schoolloopbaan van voorschool naar primair onderwijs en van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs te kunnen waarborgen. Om die reden registreren de consulenten of zij bij een van deze twee type MDO's betrokken worden. Tevens zijn er twee netwerkgroepen die samenkomen om deze doorgaande schoolloopbaan te monitoren en te evalueren. Op basis daarvan worden actiepunten geformuleerd voor het schooljaar. In het schooljaar 2020-2021 zijn er in totaa...

  • Ondersteuningsvragen die gesteld worden door een school, kunnen onder andere worden beantwoord door inzet van een ambulante begeleider. De school vraagt dan uren van een ambulante begeleider aan via TOPdossier. Ambulant begeleiders die ingezet zijn, schuiven aan bij mdo's, doen observaties en geven handelingsgericht advies. Afhankelijk van het type hulpvraag zijn er drie type AB-ers inzetbaar. Als het gaat over vragen rondom een lichamelijke beperking of ernstige leer- en ontwikkelingsproblem...

  • Regio Noord-Kennemerland (de vijf gemeenten en de samenwerkingsverbanden PO en VO) werken nauw samen om thuiszitters te voorkomen. Door het thuiszitterspact (een gezamenlijke aanpak) kunnen we elkaars inspanningen versterken om een thuiszitter te voorkomen of te begeleiden of terug te leiden naar een passende plek. Daarnaast signaleren we samen belemmeringen in de deelname aan het onderwijs pakken deze proactief op. Gesproken wordt van een thuiszitter als een leerplichtige jongere tussen de 5...

  • Voor taalvoorzieningen en gemeenten blijkt het lastig om te anticiperen op de in- en uitstroom van nieuwkomers. Het afgelopen jaren zien we sterke fluctuaties van het aantal nieuwkomers en na- reizigers in onze regio. Kinderen van de na-reizigers verblijven veelal niet in een AZC, maar gaan gelijk bij hun ouder in een aangewezen woning wonen. De netwerkgroep nieuwkomers komt samen met de ambulant begeleider nieuwkomers om dit proces te begeleiden. Ambulant begeleider nieuwkomers. De ambulan...