Maandbericht December 2021

  • dec 2021
  • 1
  • 573
  • Nadine de Haan

Afbeelding met tekst, persoon, binnenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Maandbericht – December

Beste lezer,

Het was een roerig jaar waarin we de een na de andere corona maatregel over ons heen kregen, wel of geen mondkapje op, hoe vaak zelftesten, klassen naar huis maar toch les blijven geven.

En wat gaan we doen met de gezamenlijke kerstmaaltijd ? Jullie hebben het toch maar weer voor elkaar gekregen – chapeau!

In dit maandbericht weer een compilatie van lezenswaardige onderwerpen en wetenswaardigheden binnen ons samenwerkingsverband.

Wij wensen je veel leesplezier, fijne feestdagen en een gezond en inspirerend 2022

Agenda Januari

10 januari

Start nieuwe jaar

18 januari

Training HB – het jonge kind

19 januari

Training Wegwijs in gedrag

26 januari

Training Wegwijs in gedrag

27 januari

Netwerkgroep Thuiszitters

Diverse data

Bestuurlijke reflectie gesprekken schoolbesturen

Kijk ook op onze community voor meer nieuwsberichten.

Afbeelding met tekst, persoonAutomatisch gegenereerde beschrijving

Naar een nieuw Ondersteuningsplan

- Brieven aan het Kind

Op 28 september jl. zijn de schoolbesturen, OPR en Raad van Toezicht bij elkaar gekomen om te praten over het nieuwe Ondersteuningsplan. Tijdens deze bijeenkomst heeft ieder schoolbestuur een brief naar een kind binnen een samenwerkingsverband geschreven waarin de bestuurder zijn intenties voor de toekomst uitsprak.

Dit keer de brief van Carla Smits van Tabijn.

Beste Flo,

Iedereen weet nog dat hij/zij vroeger bij gym moest wachten tot je gekozen werd voor een team/groepje. Niets zo erg als je als laatste overbleef. Dat gevoel is nog niets vergeleken bij “ergens niet bij horen”.

Daarom was mijn vraag aan jou: hoor je erbij?

Geen enkel mens, geen enkel kind wil het gevoel hebben ergens niet bij te horen.

Je hebt andere kinderen nodig, je hebt een leerkracht nodig, je hebt vriendjes nodig.

Je hebt een veilige basis nodig. Grond waarop je kunt groeien en bloeien.

Mijn belofte vanuit Tabijn is dat wij ieder kind en iedere professional een rijke omgeving willen bieden waar hij/zij zich met plezier ontwikkelt. Dat gun ik ieder kind, dus jou ook.

De belofte die ik daarom doe is dat we op iedere school/ieder Kindcentrum van Tabijn een zichtbare stap gaan zitten richting inclusiever onderwijs, richting een inclusievere ontwikkeling.

Wat is de uitnodiging die ik daarom doe aan mijn collega’s in de Deelnemersraad van dit SWV?

Laten we samen op weg gaan. Laten we vooral met elkaar delen wat we doen, maar ook waar we nog tegenaan lopen, hoe kunnen we elkaar daarin steunen? Wat doen wij om onze kinderen veerkrachtig te houden of te maken? En hoe blijven we daar zelf ook veerkrachtig mee omgaan, ondanks de belemmeringen in de systeemwereld om ons heen?

Hartelijke groet,

Carla Smits

Nieuws uit het werkveld

Vanuit gemeente Heerhugowaard zijn alle scholen in het werkgebied Heerhugowaard benaderd om mee te denken over projecten in het kader van ‘onderwijskansenbeleid’.

Vanuit het veld is de wens uitgesproken om in Heerhugowaard een Praktijkklas te starten voor (in eerste instantie) leerlingen uit groep 8. Deze praktijkklas is inmiddels in schooljaar 2021-2022 gestart onder de naam ‘8 Cool Tools’.

In de voorbereidende werkgroep zaten o.a. IB-ers en een leerkracht van basisscholen uit werkgebied Heerhugowaard-Noord, beide schoolbesturen en de consulent Heerhugowaard-Noord.

De samenwerking was effectief en praktisch en iedereen in de werkgroep heeft mooie bijdragen geleverd om het project daadwerkelijk te verwezenlijken. We zijn best trots dat het ons samen gelukt is om dit voor Heerhugowaard te realiseren.

Bij praktijkklas 8 Cool Tools komen dromen uit

Vanuit het onderwijskansenbeleid subsidieert gemeente Heerhugowaard het project 8 Cool Tools (praktijkklas). Dit project voor leerlingen uit groep 8 met een uitstroomperspectief van praktijkonderwijs of VMBO-BB streeft ernaar onderwijs op een ontdekkende en praktische manier aan te bieden om zo de eigen motivatie voor het leren bij de kinderen te vergroten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door gastlessen op het voortgezet onderwijs en excursies naar bedrijven en organisaties.

Praktische invulling van lesstof

8 Cool Tools is voor kinderen die gebaat zijn bij een praktische invulling van de lesstof. “De 8 Cool Tools-praktijkklas helpt de leerlingen enorm bij het verstevigen van een positief zelfbeeld, het vergroten van de motivatie voor het leren, het krijgen van een positief toekomstperspectief en het vergroten van de studievaardigheden en de zelfredzaamheid,” legt projectleider Dennis Wever uit. Hij heeft ervaring als leerkracht in het regulier basisonderwijs en praktijkonderwijs.

“Ook streeft het project ernaar de kloof tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs te verkleinen. Verder is er veel aandacht voor het opdoen van succeservaringen.”

Afbeelding met tekst, binnen, persoon, mensenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Het 8 Cool Tools-project is gestart in schooljaar 2021-2022. De leerlingen zijn op het gebied van communicatie, techniek, zorg & welzijn, groen en kunst & cultuur aan de slag gegaan. Voor elk domein is er een afwisselend programma, met diverse werkvormen en werkbezoeken. De lesdagen van de 8 Cool Tools-klas (1 dag per week) beginnen en eindigen veelal op Kindcentrum De Vaart in Heerhugowaard. Dennis: “De leerlingen houden in hun portfolio hun bevindingen bij en reflecteren op hun eigen leerdoelen. Naast interessante weetjes opdoen, wordt er ook gewerkt aan de taal-, reken- en studievaardigheden.” Ook verwezenlijken de leerlingen hun dromen in het droomproject. “Daarbij zoeken ze informatie op over hun droom, stellen ze e-mails op en voeren telefoongesprekken. Tot op heden hebben twee leerlingen post ontvangen van AZ naar aanleiding van hun droomwens om een speler van AZ te interviewen.”

Inspiratievolle samenwerking

Het project 8 Cool Tools is ook altijd op zoek naar inspiratievolle samenwerking. Een voorbeeld van zo'n samenwerking is het bezoek aan woonzorgcentrum De Raatstede van de Pieter Raat Stichting in Heerhugowaard. “De leerlingen hebben in tweetallen twintig interviewvragen voorbereid in de klas. Door middel van rollenspel hebben ze eerst de basisregels van interviewen geleerd. Vervolgens hebben ze oudere bewoners van De Raatstede geïnterviewd, wat tot prachtige gesprekken heeft geleid,” aldus de projectleider. Wethouder John Does spreekt zijn waardering uit voor het 8 Cool Tools-onderwijskansenproject: “Veel kinderen hebben er baat bij om te ontdekken door zelf te doen en zichzelf op die manier verder te ontwikkelen. Geloof in eigen kunnen wordt vergroot, dat geeft een jongere vertrouwen! Het zou mooi zijn als dit project een vervolg krijgt. Dit is een prachtige aanvulling op het reguliere onderwijs, een goed voorbeeld van een ‘onderwijskans’, zoals de gemeente daar graag aan wil bijdragen.”

Als u als persoon, instelling of organisatie iets voor het 8 Cool Tools-project kunt betekenen of graag meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met projectleider Dennis Wever via 8cooltools@gmail.com of 06-83086843 (woensdag/donderdag).

bron: Stadsnieuws Heerhugowaard - 10 december 2021 • 19e jaargang • Nummer 22

Training Wegwijs in gedrag voor docenten - groep IJmond

Afbeelding met tekst, persoon, kleurrijkAutomatisch gegenereerde beschrijvingIn oktober-november zijn de drie trainingsgroepen Wegwijs in Gedrag voor de docenten gestart bij zowel het swv IJmond als bij swv PPO-NK.

De komende maanden zullen we regelmatig berichten over de inzichten en opbrengsten binnen de groepen.

Deze maand doen trainers Herman-Jan en Caroline verslag van het leerproces dat de groep IJmond doorloopt.

In de training Wegwijs in het gedrag van kinderen zijn we lekker met elkaar aan de slag. We kijken vanuit andere invalshoeken naar het kind in de klas dat om wat voor reden dan ook extra of andere aandacht nodig heeft. Het gaat er uiteindelijk om dat ook dit kind niet alleen een veilige plek in de groep heeft, maar vooral dat het zich kan ontwikkelen.

Hoe mooi zou het zijn als ook het kind met andere bagage en beperkingen dan die we allemaal hebben, net als haar of zijn klasgenoten kan uitgroeien met alle kwaliteiten die het in zich heeft.

Daaraan kun je als leerkracht natuurlijk een wezenlijke bijdrage leveren, maar dat vraagt ook het nodige. De training Wegwijs in het gedrag van kinderen levert daarvoor brillen, vaardigheden en werkvormen. Centraal uitgangspunt is dat we proberen een ‘ecologisch’ perspectief toe te passen: je richt je niet alleen naar het kind zelf, maar je betrekt er ook diens hele omgeving bij. In hoeverre weerspiegelt het (soms lastige) gedrag van het kind bijvoorbeeld wat er om hem of haar heen speelt?

De kunst is uiteindelijk om in samenwerking met de omgeving een optimale voedingsbodem voor de leerling te creëren. Hoe betrek je die omgeving en hoe werk je nog effectiever samen met bijvoorbeeld de ouders/verzorgers?

Zo hebben we in de eerste trainingsbijeenkomst de omgeving rond de leerling in kaart gebracht: wie staan er in school om dit kind, wat is de rol van familie, hoe zit het met vrienden en vrijetijd, welke interne en externe zorg is betrokken? Dit werd samengevat in een balans van belemmerende en beschermende factoren voor het kind.

Tijdens de tweede training hebben we het hele systeem rondom de leerling in de ruimte uitgebeeld. Door een A4tje op de grond te leggen voor de belangrijkste betrokkenen rond de leerling (zoals vader, moeder, klas, leerkracht en anderen) krijg je een beeld van het gehele kindsysteem. Het biedt informatie over waar de leerling mee te maken heeft en wat er op hem/haar afkomt. Ook kun je je verplaatsen in de positie van degenen om de leerling heen. Letterlijk, door op het A-4tje van diegene te gaan staan. Hoe kijkt de klas eigenlijk naar deze leerling? Hoe reageren ze op elkaar? Wat maakt dat deze vader zo ver weg lijkt, wat is misschien zijn houding tegenover zijn kind? Dit leverde veel nieuwe perspectieven en aanvullende informatie op. Al was het maar de conclusie: Ik weet eigenlijk vrij weinig over de thuissituatie van dit kind.

We hebben ook geluisterd naar de stem van het kind zelf. De leerkracht is als voorbereiding op de training met een leerling in gesprek gegaan, samen met een klasgenoot die de leerling zelf erbij uitgenodigd had. Het doel was om te verkennen hoe het kind eigenlijk naar zichzelf kijkt.

Wie ben je, wat is voor jou belangrijk, wat waarderen anderen in jou, wat wil je leren en hoe kan ik je daarin ondersteunen? Het leverde niet alleen een uniek profiel van de leerling op, maar vaak veranderde er ook al iets in de relatie tussen de leerkracht en de leerling.

Naast de trainingsbijeenkomsten is er ook een digitale leeromgeving waarin alle groepsleden hun werkstukken en leeropdrachten kunnen delen. Aan de hand daarvan worden verdiepende vragen uitgewisseld en feedback gegeven die het proces van leerzame (zelf)reflectie stimuleren. Dit leidt ertoe dat het samen leren en ontdekken ook tussen de bijeenkomsten intensief door gaat. En daar is iedereen erg enthousiast over en blij mee.

Alle deelnemers en trainers zijn enthousiast over de ontdekkingen die gedaan worden en wat daarvan allemaal te leren valt – een korte selectie van hun reacties:

‘Alleen al door dit gesprek met de leerling te voeren is mijn relatie met hem veranderd. Dat merk ik doordat hij me nu vaker aankijkt in plaats van mijn blik te vermijden.’

-

‘Ik maakte me nogal zorgen over de relatie van deze leerling met de moeder. Door deze oefening kom ik erachter dat die zorg misschien ook iets te maken heeft met mijn eigen relatie met mijn moeder.’

-

‘Wat belangrijk om te ontdekken dat ik zo snel ergens een mening over heb. Daardoor blijk ik bepaalde informatie mis te lopen. Ik zie ineens nieuwe aanknopingspunten om in contact te komen met deze ouders.’

Colofon

Je ontvangt deze nieuwsbrieven omdat je lid bent van de PPO-NK community.

Neem voor vragen over dit maandbericht contact met ons op via e-mail:

communicatie@ppo-nk.nl of telefoon: 072 7920110

Onze gegevens:
Samenwerkingsverband PPO-NK
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar

Wil je deze e-mail niet meer ontvangen? Meld je af op: communicatie@ppo-nk.nl

Reacties

één reactie, 23 december 2021
  • Een mooi artikel over Wegwijs in gedrag. Zelf heb ik deze training vorig jaar gedaan en zijn we nu verder gegaan met wegwijs in gedrag 2.0. Het geeft zoveel nieuwe inzichten in het kind, maar zeker ook in jezelf als persoon en leerkracht. Ik hoop dat steeds meer collega's met een meervoudig perspectief kunnen kijken naar lastig gedrag. Dat zou ik iedereen in 2022 willen wensen! Fijne dagen allemaal!

    Nadine de Haan

Trefwoorden