Samen werken aan kwaliteit

  • okt 2019
  • PPO-NK - community beheer
  • ·
  • Aangepast nov 2019
  • 896
PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 18|19 - Kwaliteit

Bij passend onderwijs wordt kwaliteit gemaakt en bepaald door mensen. Permanente aandacht hiervoor is belangrijk. Er zijn veel variabelen die invloed hebben op de ontwikkeling van kwetsbare kinderen en de ontwikkeling van het dekkend netwerk. Wij bieden kwaliteitszorg via de cyclus van delen - bespreken- leren en verbeteren.

Ontwikkelingen in het verslagjaar
Tijdens het schooljaar 2018-2019 hebben we op alle niveaus geëvalueerd en gereflecteerd. Dit gebeurt tijdens de multidisciplinaire overleggen (mdo’s) over extra ondersteuning met het kind, de ouders, de school en de consulent. Ook voeren we drie keer per jaar overleg op schoolniveau. Daarbij zijn de directeur, de intern begeleider, de consulent en de jeugd- en gezinscoach betrokken. Op het niveau van het werkgebied evalueren we met de schooldirecteuren, intern begeleiders en consulent. Ook de reflectiegesprekken met schoolbesturen worden gewaardeerd.

Leren van cijfers en verhalen
Zowel cijfers als de verhalen erachter brengen we bij elkaar op onze community. Deze informatie bespreken we in het besturenoverleg en met de ondersteuningsplanraad. We zijn lerend in welke gegevens belangrijk zijn en hoe we de geleverde kwaliteit het beste zichtbaar kunnen maken.

Aanvraag NRO
Er is een toename zichtbaar in de verwijzing van regulier naar speciaal onderwijs. Daarom is er een aanvraag gedaan bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor een praktijkonderzoek, welke is goedgekeurd. Het NRO coördineert en financiert onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs.