Maandbericht November 2021

  • dec 2021
  • 835

Afbeelding met tekst, persoon, binnenAutomatisch gegenereerde beschrijving

MAANDBERICHT NOVEMBER

Beste lezer,

De klok is weer een uurtje teruggezet en de dagen worden korter. Helaas zijn ook de corona- maatregelen weer uit de kast gehaald en hebben de scholen in toenemende mate te maken met ziekte en uitval van lessen.

In dit maandbericht weer een compilatie van lezenswaardige onderwerpen en wetenswaardigheden binnen ons samenwerkingsverband.

Wij wensen je veel leesplezier.

Agenda december

December

Bestuurlijke reflectiegesprekken schoolbesturen

7 december

Training HB coördinatoren

9 december

Netwerkgroep Virtueel Expertise Cluster

13 december

Netwerkgroep Samen Leren Leven

14 december

Training HB en het jonge kind

25 december

Begin Kerstvakantie

Kijk ook op onze community voor meer nieuwsberichten.

Naar een nieuw ondersteuningsplan

- Brieven aan het Kind

Hey Topper,

Vandaag hebben we met veel volwassenen gesproken over hoe wij alle kinderen en dus ook jou het beste kunnen helpen in hun ontwikkeling. We willen allemaal heel graag dat je als gelukkig kind opgroeit tot een gelukkige volwassene die zo een mooie plek weet te veroveren in de maatschappij.

Wij grote mensen denken altijd alles goed te weten, maar het is echt alweer een tijd geleden dat wij net zo oud waren als jij. Dat maakt het soms wat ingewikkelder om ons echt te kunnen verdiepen in wat jij nodig hebt. Om hier antwoord op te vinden heb ik mijzelf de volgende vraag gesteld: waar wordt jij verdrietig van? Dit is wellicht een wat negatieve vraag maar het helpt mij om in te zien waar jouw behoeftes liggen. In al mijn wijsheid heb ik bedacht dat jij voornamelijk verdrietig wordt als jij er niet bij mag horen, jezelf niet mag zijn en niet mag leren en leven met je vriendjes uit de wijk waar je woont. Dit blijft natuurlijk mijn mening die ik graag bij jou zou willen toetsen.

De afgelopen tientallen jaren is er in ons land steeds meer gewerkt met manieren waarop het grootste deel van de kinderen zich zou ontwikkelen en hebben we geprobeerd dit over te brengen op alle kinderen. Dit heeft best een tijd lang goed gewerkt, maar de wereld is veranderd en jouw mogelijke verdriet vraagt toch echt om iets anders.

Ik beloof je daarom dat ik er alles aan zal doen om te gaan werken vanuit de behoefte van jou en alle andere kinderen. Dit betekent dat ik me best af wil zetten, dan wel ongehoorzaam wil zijn als dat beter is voor jou. Het is belangrijk dat wij jou, jouw talenten en ontwikkeling leidend laten zijn en ons ten doel stellen dat dit zoveel mogelijk zal plaatsvinden op de school in jouw eigen wijk. Jij kunt dan samen opgroeien met je eigen vriendjes.

Dit klinkt als een logische en eenvoudige opgave en in jullie wereld werkt dat ook echt zo. Soms verlang ik nog wel eens terug naar die mooie kinderlijke wijsheid en wereld waarin omgaan met elkaar en verschillen als iets natuurlijks wordt gezien. In onze maatschappij is dat best een grote omslag. We zijn gewend veel zelf op te moeten lossen en ons daarbij te houden aan allerlei randzaken zoals wetgeving, concurrentie, meningen van allerlei andere volwassenen etc. Om dit allemaal echt tot een succes te maken en jou je toekomst te geven waar je recht op hebt, nodig ik mijn collega’s uit om inclusiever onderwijs samen echt vorm te geven en om samen in gesprek te gaan over de belemmeringen die worden ervaren. Deze zijn best serieus in tijden van personeelstekorten etc.

Ik geloof er echter in dat als wij met zijn allen invulling gaan geven aan inclusiever onderwijs, we het onderwijs echt zullen gaan vernieuwen en dit weer de allerleukste sector wordt om in te werken.

Ik zal me hier in ieder geval hard voor maken en wil jou vragen mij scherp te houden en me te wijzen op mijn belofte als ik me toch laat verleiden tot andere stappen.

Groet, Remco Prast

namens zowel de Aloysius Stichting en Blosse.

Uit het werkgebied Alkmaar - De plezierige klas

- Samen preventief inzetten op veerkracht en sociale vaardigheden.

Gemeente, GGD Hollands-Noorden, Samenwerkingsverband, trainers en schoolbesturen trekken samen op in het optuigen en uitrollen van ‘De plezierige klas’. Een klassikale competentietraining waarin kinderen, leerkrachten en intern begeleiders samen op school dezelfde taal spreken als het gaat om gedrag, weerbaarheid en sociale vaardigheden. Denk aan: complimenten geven, pestgedrag omdraaien, vriendschappen sluiten, grenzen aangeven, eigen keuzes maken en zélf verantwoordelijkheid nemen.

De training bestaat al langer en vond tot nu toe vooral ‘curatief’ (herstellend) plaats. De grootschalige inzet van de preventieve training in de klas is een prachtig voorbeeld van hoe verschillende organisaties samen een duurzaam initiatief aanbieden in de regio Alkmaar, waar uiteindelijk scholen, ouders én kinderen bij gebaat zijn.

De plezierige klas is een investering in het welbevinden en inclusie, in veerkracht en in sociale competenties waar kinderen (en ook ouders en leerkrachten) de rest van hun leven baat bij hebben. In werkgebied Alkmaar-Noord is de pilot van de Plezierige klas gestart. “Fantastisch om te zien dat steeds meer scholen kiezen voor een preventieve training waarin kinderen mogen zijn wie ze zijn”, stellen PPO-NK-consulenten Gerard Steenhof en Mariëlle Foppen. Meer werkgebieden volgen in 2022.


Samen sta je sterk

De gemeente heeft samen met GGD Hollands-Noorden het initiatief genomen en is trots. Mascha Geleijnse, coördinator van Centrum voor Jeugd en Gezin vertelt: “In ons netwerk proberen we zoveel mogelijk ouders, kinderen en jongeren te bereiken als zij opvoed- en opgroeivragen hebben. In het geval van de Plezierige-klas-training deden we dat tot voor kort op een wijkgerichte manier, waarbij we enkele kinderen uit verschillende klassen in een aparte groep plaatsten en begeleiding gaven.

Daarbij stuitten we op twee uitdagingen: sommige ouders die in de ene wijk wonen vonden een andere wijk te ver. En de trainingen vonden niet plaats ín de klas, maar op een andere plek. Van veel leerkrachten en intern begeleiders kregen we terug dat de kinderen op school vrij snel vervielen in hun ‘oude’ gedrag. Dat kan anders. Tijd voor actie dus.”

Tineke Booms van GGD Hollands-Noorden vult aan: “Wat ons betreft is het zo belangrijk dat kinderen, ouders én school goed samenwerken en open het gesprek aangaan over wat een kind nodig heeft. Soms is dat een training, soms is dat een prettiger pedagogisch klimaat op school en soms een andere opvoedstrategie bij ouders. Dat we nu met verschillende partijen samen deze preventieve Plezierige-klas-training aanbieden, draagt bij aan dat kinderen kunnen zijn wie ze zijn en dat ze vaardiger worden in (lastige) sociale situaties. Want labelen, dat willen we niet. We willen signaleren dat er iets speelt en samen met school én ouders kijken waar kinderen baat bij hebben, zodat ze zich veilig en vertrouwd voelen en met meer zelfvertrouwen in het leven staan.”


Vraaggericht = succesvol

“Vanuit de scholen, leerkrachten, intern begeleiders én de trainers die onze wijkgerichte trainingen gaven, kregen we steeds vaker terug dat er behoefte was aan klassikale trainingen. Op school dus, in plaats van in de wijk”, gaat Tineke verder. “En er is echt veel vraag naar. Momenteel zijn we volop bezig om bijvoorbeeld extra trainers op te leiden zodat we in die vraag kunnen voorzien. Dat doen we samen met het samenwerkingsverband. Daarnaast gaan we samen met scholen vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin en GGD Hollands Noorden maatwerk bieden voor kinderen die iets extra’s nodig hebben op het gebied van weerbaarheid en zelfvertrouwen. Ik ben echt heel erg trots dat we meer op ‘systemisch niveau’ kijken naar gedrag, sociale vaardigheden en school- en opvoedklimaat. Dat we écht in gesprek gaan met elkaar. Dat is mijn belangrijkste drijfveer.”

Groepsdynamiek

“De dynamiek in een groep is altijd het vertrekpunt. Daarom ben ook ik heel blij dat we nu de Plezierige-klas-trainingen ook klassikaal gaan geven”, vertelt trainster Sandra Verhaar enthousiast. “Het is zo belangrijk om al vroeg op goede sociale vaardigheden in te zetten. Zo mooi als je daarbij het hele schoolteam en ouders kan betrekken. En zo waardevol voor kinderen om die vaardigheden mee te nemen tijdens de rest van hun schooltijd en zelfs daarna.

Wat is nou een goede manier om op elkaar te reageren? Welke taal spreken ouders, leerkrachten en kinderen thuis en op school? Hoe stel je goede vragen? Hoe luister je goed? Hoe zorg je ervoor dat je vooral focust op positief gedrag? Al dit soort onderwerpen komen aan bod tijdens de training. Elke dag ga ik fluitend naar mijn werk. Ik ben echt blij dat ik bij mag bijdragen aan het begeleiden van kinderen zodat ze kunnen en mogen zijn wie ze zijn. En ik vind het belangrijk dat ze eigen keuzes leren maken en zelf verantwoordelijkheid nemen. Voor zichzelf én voor elkaar. Wel tachtig keer op een dag roep ik: “is dit je eigen keuze”? En het mooie is: het werkt als een trein. Ze kunnen die verantwoordelijkheid prima aan en worden zich steeds bewuster van hun eigen gedrag. Ieder kind speelt een rol binnen de groep en durft die rol ook steeds beter te pakken.

Dat we de trainingen nu gezamenlijk neerzetten op alle scholen in Alkmaar en omgeving is echt een droom van me. Het gaat me aan het hart dat sommige kinderen, maar ook ouders of leerkrachten – soms al tijden met buikpijn naar school gaan. Met deze training kunnen we dat vaak voorkomen.”

Fantastische training

“Al het leren begint bij een kind dat zich veilig en vertrouwd voelt op school”, vult Melanie Genet van SaKS-school De Matthias aan. “Deze fantastische training van Sandra is daar een mooi middel bij, zeker omdat wij met andere collega’s ook de training Wegwijs in Gedrag hebben gevolgd. Op de Matthias hebben we een tijdlang met ons team hard gewerkt aan dezelfde taal en hetzelfde respectvolle gedrag. Nu is het aan ons om dat te blijven borgen binnen de organisatie, want juist dat maakt het krachtig.”

Training Wegwijs in gedrag voor docenten

Afbeelding met tekst, persoon, kleurrijkAutomatisch gegenereerde beschrijving

In oktober-november zijn de drie trainingsgroepen Wegwijs in Gedrag voor de docenten gestart bij zowel het swv IJmond en swv PPO-NK.

De komende maanden zullen we regelmatig berichten over de inzichten en opbrengsten binnen de groepen.

Benieuwd naar de ervaringen van de cursisten van vorig jaar? Lees hier hun ervaringen.

Leidraad Ouder- en jeugdsteunpunten

Tijdens de behandeling van de Beleidsnota evaluatie passend onderwijs in november 2020 werd het belang van goede ondersteuning voor leerlingen en ouders over hun rechten, de plichten van de school en het aanbod in de regio benadrukt. Ons Oudersteunpunt van ‘ PPO-NK werd hierbij als ‘best practice’ genoemd.

In de verbeteraanpak passend onderwijs werd dan ook aangekondigd dat elk samenwerkingsverband passend onderwijs aan het eind van het schooljaar 2021-2022, samen met leerlingen en ouders, een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt dient te gaan inrichten. Ouders en jeugdigen worden daarmee nog gelijkwaardige gesprekspartners van de school en krijgen eerder de ondersteuning die ze nodig hebben.

De afgelopen maanden is door alle betrokken partijen, waaronder ons Oudersteunpunt, hard gewerkt aan het opstellen van een leidraad voor de samenwerkingsverbanden (zie bijlage).

Vanuit de pijlers informeren, steunen en signaleren worden de bouwstenen voor een steunpunt aangereikt. Ieder samenwerkingsverband kan deze bouwstenen aanpassen aan de lokale situatie.

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden bij het oprichten van de Ouder- en jeugdsteunpunten nauw ondersteund met o.a. informatiebijeenkomsten, een expertgroep, praktijk-voorbeelden en landelijke informatie over passend onderwijs.

Tijdspad:

  • Oktober 2021 - publicatie leidraad: Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten
  • Begin 2022 - ontwikkeling van een informatie basisset van landelijk geldende informatie over passend onderwijs voor ouders en leerlingen
  • Voorjaar 2022 een “vliegende brigade” actief zijn, die samenwerkingsverbanden op maat zal ondersteunen bij het vormgeven van de steunpunten.

Het Oudersteunpunt van PPO-NK zal ook hierin een actieve rol spelen.

Meer weten kijk ook op www.oudersteunpunt.nl

Nieuwsgierig naar de Leidraad? Lees hier meer

Colofon

Je ontvangt deze nieuwsbrieven omdat je lid bent van de PPO-NK community.

Neem voor vragen over dit maandbericht contact met ons op via e-mail:

communicatie@ppo-nk.nl of telefoon: 072 792 01 10

Onze gegevens:
Samenwerkingsverband PPO-NK
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar

Wil je deze e-mail niet meer ontvangen? Meld je af op: communicatie@ppo-nk.nl

Trefwoorden