Samen voor kwaliteit 2019-2020

Via trimesterrapportages geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen. Deze rapportages geven een beeld van verschillende kwaliteitsgebieden: zoals extra ondersteuning op de basisschool en de voorziening, dekkend netwerk , voortgang in de werkgebieden en netwerkgroepen zoals thuiszitters en nieuwkomers en financiën. Deze rapportages bespreken we met de schoolbesturen, betrokkenen in de werkgebieden en samenwerkingspartners. We evalueren en stellen indien nodig ons beleid bij.

Net als in ons ondersteuningsplan, zijn ook in onze trimesterrapportage de 6 strategische perspectieven opgenomen. Ieder perspectief bevat zijn eigen onderwerpen, waarvan we de belangrijkste ontwikkelingen bespreken. Professionaliseringsmodel:

van wenkend perspectief naar concrete uitwerking

Waar we in 2014 zijn gestart vanuit de gedachte van een expertisemodel, werken we nu toe naar een professionaliseringsmodel in 2020. In het expertisemodel is het uitgangspunt dat een specialist de situatie overneemt en oplost. In het professionaliseringsmodel wordt de specialist waar nodig nog steeds ingezet en tegelijkertijd wordt de leerkracht geprofessionaliseerd zodat die zijn expertise uitbreidt.
Wij doen er alles aan om de leerkracht te ondersteunen bij het omgaan met kinderen met diverse ondersteuningsbehoeften. Zij hoeven niet alles zelf te kunnen, maar zijn wel in staat om goed aan te geven wat er nodig is voor het onderwijsproces van het kind.


Innovatie en ontwikkeling

 

Innovatie en ontwikkeling zijn nodig om een antwoord te blijven geven op alle toekomstige vragen en om een dekkend netwerk in onderwijs en ondersteuning te blijven realiseren. Er zijn nog steeds kinderen voor wie geen passende onderwijsplek is. De kern van passend onderwijs is dat we los van regels en protocollen zoeken naar de beste oplossingen voor leerlingen. We hebben ons ten doel gesteld om innovatie op basis van specifieke onderwijsbehoeften te stimuleren, passend bij het werkgebied.


Lokaal anticiperen

 

De problematiek van leerlingen verschilt per werkgebied, gemeente, school en individu. Maatschappelijke vraagstukken hebben invloed op de omgeving van kinderen. Op sommige plaatsen is de ondersteuningsbehoefte van leerlingen groter dan elders. Lokaal anticiperen is passend onderwijs lokaal laten aansluiten door maatwerk en doelmatige inzet van ondersteuning en middelen.


Preventiekracht

Scholen zijn zeer betrokken bij hun leerlingen en leerkrachten met veel pedagogisch optimisme gaan ver om kinderen te helpen, zonder dat zij daarvoor voldoende zijn toegerust. Daarmee wordt de grens van de professionaliteit overschreden. Wanneer leerkrachten en scholen hun grens te lang negeren, dan kan de situatie flink escaleren. Alle professionals hebben een belangrijke signaalfunctie voor elkaar. Het is in het belang van kinderen dat zij in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning ontvangen indien dat nodig is en dat leerkrachten daar handvatten voor krijgen. Een van onze strategische speerpunten is dan ook preventie.Werken als een netwerk

Het samenwerkingsverband heeft een dienstbare rol met een eigen opdracht waarover we verantwoording afleggen. Het succes van deze opdracht hangt nauw samen met de kwaliteit van de samenwerking, zodat we kunnen voorkomen dat een kind tussen wal en schip valt en zodat schoolbesturen kunnen voldoen aan hun zorgplicht. Uitgangspunt is eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de scholen voor hun leerlingen.

 


Ouders: motor voor ontwikkeling van hun kind

Ouders zijn verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van hun kinderen. Partnerschap met ouders is een belangrijk thema bij passend onderwijs. Het gaat erom dat ouders perspectief zien in de toekomst van hun kind. We erkennen de regiefunctie van ouders en brengen hen in positie als wettelijke vertegenwoordiger van hun kind, zodat zij hun eigen kracht kunnen inzetten.Kwaliteitszorg

 

Het samen werk maken van passend onderwijs en het strategisch perspectief – op alle niveaus en met vele partners – is een sociaal en interactief proces. Het proces verloopt volgens de meet-deel-leer-verbetercyclus. Kwaliteitszorg in een levende vorm, gericht op het waarderend perspectief: de gekozen strategische thema’s en de realisatie van onze missie en visie. We monitoren onze vorderingen en resultaten, bespreken deze cyclisch en verbeteren waar nodig onze werkwijze. Hiermee willen we op een duurzame wijze voldoen aan onze wettelijke en maatschappelijke opdracht en geven we rekenschap over dat wat we doen en de resultaten die we behalen.