Samen leren leven
Doel 2 - Verbinden van onderwijsprofessionals, medewerkers jeugdhulp en ouders.

Werken als een netwerk

Het samenwerkingsverband heeft een dienstbare rol met een eigen opdracht waarover we verantwoording afleggen. Het succes van deze opdracht hangt nauw samen met de kwaliteit van de samenwerking, zodat we kunnen voorkomen dat een kind tussen wal en schip valt en zodat scholen en schoolbesturen kunnen voldoen aan hun zorgplicht. Uitgangspunt is eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de scholen voor hun leerlingen. 

Ouders: motor voor ontwikkeling van hun kind

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van hun kinderen. Daarom vinden wij het belangrijk dat passend onderwijs in nauwe samenwerking met de ouders wordt vormgegeven.  

We versterken hiermee de eigen kracht en regiefunctie van de ouders in hun rol als wettelijke vertegenwoordiger van hun kind.