Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

  • apr 2022
  • PPO-NK - community beheer
  • ·
  • Aangepast dec 2022
  • 411
Onze nieuwe beleidsdocumenten

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt vastgelegd welke extra ondersteuning een school kan bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en hoe de ondersteuning is georganiseerd. Het is een dynamisch instrument dat ouders, leraren en school handvatten geeft om passend onderwijs vorm te geven. Het SOP wordt tenminste eenmaal per vier jaar door het bevoegd gezag (schoolbestuur) vastgesteld en ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op basis van de schoolondersteuningsprofielen van de scholen kan het samenwerkingsverband PPO-NK beoordelen of er in een regio een dekkend ondersteuningsaanbod is.

In het schoolondersteuningsprofiel wordt beschreven:

  • wat de school kan bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het SOP beschrijft de in het samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning en de aanvullende ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt;
  • welke ambities de school in dit kader heeft voor de toekomst;
  • een inventarisatie van de expertise die aanwezig is en/of verder moet worden ontwikkeld;
  • de consequenties voor scholing/ professionalisering van leraren.

Trefwoorden