Blader door bijdragen

 • apr 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 295

Het landelijke inspiratienetwerk Met Andere Ogen is gestart vanuit een verlangen vanuit onderwijsveld, jeugdhulp-zorgbranches, client-/ ouderorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, om door het verbeteren en versterken van de samenwerking , een 'ecosysteem' rond het kind, bij te dragen aan betere ontwikkelkansen voor elk kind. Dat vraagt soms met andere ogen kijken, belemmeringen wegnemen en elkaar helpen om inclusiviteit mogel...

PPO-NK - community beheer
Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • mrt 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 287

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt 4-jaarlijks de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden. Als een samenwerkingsverband is geselecteerd voor een vierjaarlijks onderzoek, dan stemmen de inspecteurs de omvang en inhoud van de onderzoeken af op een werkwijze die past bij de ontwikkeling van dat samenwerkingsverband. Tijdens de onderzoeken kijken we naar wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet. Hierbij wordt een landelijk onderzoeksk...

PPO-NK - community beheer
Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • mrt 2022
 • PPO-NK - community beheer
 • 273

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen. Lees hier meer over het Ministerie van OCenW Wetten en regelingen vindt u op wetten.overheid.nl DUO D...

PPO-NK - community beheer
Onze nieuwe beleidsdocumenten
 • nov 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 2
 • 908

Op 11 januari 2021 bezochten de Inspecties Onderwijs en Gezondheidszorg/ Jeugd de pilot Buiten Gewoon Leren (BGL). Het bezoek was onderdeel van een landelijk thema-onderzoek naar OZA’s. Het inspectiebezoek vond plaats op twee onderwijszorgboerderijen: Oostwijk in Zuid-Schermer en Polderpracht te Oterleek. Op beide locaties is er met alle betrokkenen gesproken en zijn lessen geobserveerd. In maart wordt het landelijke thema-onderzoek naar OZA’s...

PPO-NK - community beheer
Beleidsdocumenten
 • jul 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 933

Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De Inspectie van het Onderwijs voert haar toezicht uit aan de hand van onderzoekskaders. Hierin staat beschreven waar we toezicht op houden en hoe we dat doen. Ieder jaar worden de kaders bijgesteld om nieuwe wetgeving te verwerken. ...

PPO-NK - community beheer
Beleidsdocumenten
 • mrt 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 507

Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een steunpakket gericht op sociaal, fysiek en mentaal welzijn in coronatijd. 40 miljoen daarvan is gereserveerd voor de jeugd. Dat schrijven de bewindslieden van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Door de coronacrisis is het mentaal welbevinden van de Nederlandse bevolking afgenomen. Ook bewegen veel mensen minder dan voorheen. Het steunpakket is erop gericht om de negatieve gevolgen...

PPO-NK - community beheer
Beleidsdocumenten
 • mrt 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 493

Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over de investeringen in het onderwijs via het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief. Het is een steunprogramma voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs in verband met de coronacrisis. Zij sturen het Nationaal Programma Onderwijs mee met de Kamerbrief...

PPO-NK - community beheer
Beleidsdocumenten
 • dec 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 791

Moties Passend Onderwijs Tijdens het debat over passend onderwijs in de Tweede Kamer werden 16 moties ingediend om de verbeterplannen van minister Slob verder aan te scherpen. Op 24 november zijn van de 16 moties maar liefst 13 aangenomen. Voor meer informatie: Zie voor het overzicht van alle moties en stemmingen de website van de Tweede Kamer. Hieronder volgt een overzicht van de aangenomen moties: Motie voorkomen van Veilig Thuismeldinge...

PPO-NK - community beheer
Beleidsdocumenten
 • nov 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 2
 • 1955

bron OCW | Nieuwsbericht | 04-11-2020 | Met 25 maatregelen verbetert minister Slob (onderwijs) passend onderwijs voor leerlingen, ouders en leraren. Leerlingen en hun ouders krijgen meer te zeggen over passend onderwijs. Zo krijgen leerlingen hoorrecht, zodat zij betrokken worden bij besluiten over hun oplossing. Voor ouders komt er betere informatie en komen er duidelijkere stappen wat ze kunnen doen als ze er met de school niet uitkomen Het...

PPO-NK - community beheer
Beleidsdocumenten