JAARVERSLAG 2018|2019

VOORWOORD

Met passend onderwijs willen we bereiken dat elk kind perspectief heeft en kan opgroeien en leren in zijn natuurlijke omgeving. Perspectief staat voor een omgeving waarin we tegemoet willen komen aan de basisbehoeften van ieder kind: ik voel me uitgedaagd, ben welkom, voel me begrepen en mag zelf kiezen en besluiten nemen. Een belangrijke maatschappelijke opdracht dat soms zo makkelijk lijkt, maar in werkelijkheid complex is. Waarom is dat zo?

Op de eerste plaats is ieder kind anders. Elk kind heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten. Die kunnen we niet over één kam scheren. Bovendien zijn veel mensen betrokken bij de opvoeding van een kind: ouders, familie, vrienden en school. Maar ook andere kindfactoren spelen een rol zoals onder andere welbevinden, de thuissituatie, gezondheid, de woonomgeving en de werkwijze van school, jeugdhulp en zorg. Een complex sociaal geheel van elkaar beïnvloedende factoren en actoren.

Ons organisatienetwerk wordt gemaakt door mensen. Het is mijn overtuiging dat de sleutel tot succes vooral wordt bepaald door de kwaliteit van ontmoetingen en relaties die we hebben binnen de werkgebieden, scholen, gemeenten en netwerkgroepen.  Het gaat om het echt begrijpen van elkaar en te kijken naar wat een kind echt nodig heeft aan hulp en ondersteuning. Gelijkwaardigheid, gezamenlijk optrekken, leren van elkaar en de menselijke maat zijn daarbij leidende principes. En niet het denken in organisaties, systemen en regels. 

Het vormen van een dergelijke gemeenschap gaat niet vanzelf. Dat moet je onderhouden en stimuleren. Dat hebben we het afgelopen jaar ook gedaan. In dit jaarverslag geven wij u een indruk van wat er op hoofdlijnen is gebeurd in ons organisatienetwerk. Het laat zien dat het zorgen voor passend onderwijs voor ieder kind geen gemakkelijke opgave is, maar dat er wel heel veel mogelijk is. Dat is het afgelopen jaar zeker gebeurd en daar ben ik trots op. 

Astrid Ottenheym 
Directeur-bestuurder

Als samenwerkingsverband doen we wat nodig is om voor ieder kind passend onderwijs te garanderen. Allereerst schetsen we kort de situatie in cijfers. Daarna bespreken we vier strategische perspectieven: professionaliseringsmodel, innovatie & ontwikkeling, lokaal anticiperen en preventiekracht.

Alleen samen kunnen we alle kinderen perspectief bieden. Daarom verbinden we onderwijsprofessionals, medewerkers jeugdhulp en ouders. We werken als een netwerk, bijvoorbeeld in de netwerkgroep thuiszitters.

Ieder kind heeft recht op goed  onderwijs dicht bij huis. Om die kwaliteit te garanderen, zetten we in op kwaliteitszorg en doorlopen we continu een verbetercyclus.

13 januari 2020: Besproken in de Ondersteuningsplanraad
22 januari 2020: Besproken in de Deelnemersraad
29 januari 2020: Goedgekeurd door de Raad van Toezicht
13 februari 2020: Vastgesteld door directeur-bestuurder