Toekenning middelen

  • 24 nov
  • secretariaat PPO-NK
  • 2
  • 227
Onze nieuwe beleidsdocumenten

Conform de meerjarenbegroting, begroting en het Ondersteuningsplan kennen we jaarlijks middelen toe voor scholen.

Voor basisscholen worden middelen maandelijks uitgekeerd, deels voor de kwaliteit van de basis ondersteunings- structuur en voor de overgangsregeling extra ondersteuning op de basisschool.

In de overzichten is te vinden hoeveel geld aan het schoolbestuur wordt overgemaakt en de bedragen per school.

Trefwoorden