2. Governance

 • mei 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • ·
 • Aangepast feb 2023
 • 1
 • 459
PPO-NK - community beheer
Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • Alle leden mogen wijzigen

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is in de periode van augustus t/m december drie keer bij elkaar gekomen.

 • De eerste keer was tijdens de conferentie Samen Leren Leven op 28 september in Heerhugowaard. Er volgden waardevolle dialogen en ontmoetingen tijdens deze dag.
 • De twee keer is de Raad van Toezicht samen met de OPR en de Deelnemersraad bijeengekomen op een gezamenlijke bijeenkomst op 25 oktober op het kantoor van het SWV. Het hoofdthema van deze avond was het schoolondersteuningsprofiel.
 • De derde keer dat de Raad van Toezicht bij elkaar kwam was tijdens de ‘officiële’ vergadering op 14 december. Tijdens deze bijeenkomst stonden o.a. de volgende punten op de agenda: inspectiebezoek 2023, trimesterrapportage 3e kwartaal, concept jaarplan, concept begroting 2023-2026 en de netwerkgroep van het Oudersteunpunt.

Deelnemersraad

De Deelnemers raad is in het 4e trimester tweemaal samen gekomen. (29-11/25-10)

Tijdens deze bijeenkomsten staan de deelnemers stil bij ontwerpvraagstukken die belangrijk zijn in het samenspel voor het dekken netwerk binnen PPO-NK.

Zo werd o.a. stilgestaan bij het verdiepend inspectie onderzoek op 3 oktober door de Inspectie, het veerkrachtpact en de samen met de Onderwijszorggroep de Klim.

Er was in deze periode ook een gezamenlijke bijeenkomst tussen de leden van de deelnemersraad, de raad van toezicht en de leden van de ondersteuningsplanraad. Tijdens deze ontmoeting is er stilgestaan bij het ontwerpen van een prototype voor het schoolondersteuningsprofiel (SOP)

De onderzoeksvragen die centraal kunnen staan zijn bijvoorbeeld:

 • Wat is de bedoeling van een schoolondersteuningsprofiel?
 • Wat vinden we hierin belangrijk?

Ondersteuningsplanraad

Na de hectische afsluiting van het schooljaar 2021-2022 waarmee de vorige Trimesterrapportage werd afgesloten, startte de OPR direct op 29 augustus met een ingelaste vergadering. In deze vergadering werd de agenda van de gestaakte vergadering van 13 juni gevolgd.

De OPR is na de zomervakantie gestart met 7 leden; 4 ouderleden en 3 personeelsleden. Er is een extern ondersteuner in het positioneren van de OPR en er is een ambtelijk secretaris betrokken.

De doelstelling voor het nieuwe schooljaar is om weer tot een voltallige bezetting te komen en om een goede vergadercyclus op te zetten, waarin de OPR zich meer proactief op wil stellen.

 • De vergadering van 29 augustus was een interne vergadering, waarin de stukken Jaarplan 2022 (periode augustus t/m december) en de Begroting 2022 (periode augustus t/m december) besproken werden en betrokken werden bij het onderdeel ‘positionering OPR’. Ook werd de Trimesterrapportage besproken. De OPR heeft verschillende malen signalen afgegeven dat zowel in de beleidsstukken als in de rapportages te weinig concrete doelstellingen en behaalde resultaten beschreven zijn. Voor de stukken die in deze vergadering geagendeerd waren gold dat opnieuw.
 • De tweede vergadering (d.d. 26-09-2022), die eigenlijk als startvergadering was gepland, stond vooral in het teken van het schetsen van de contouren voor 2022-2023. Het was wederom een interne vergadering en op de agenda stond de jaarplanning van de OPR en het Activiteitenplan 2022-2023. Bij het terugzoeken van het Huishoudelijk Reglement en de Medezeggenschapsreglementen kwam naar voren dat die sterk verouderd waren en niet duidelijk was wanneer ze voor het laatst behandeld en vastgesteld zijn. Volgens de WMS behoort dit tenminste eenmaal per twee jaar te gebeuren, dus de stukken werden aangehouden en besloten werd om navraag te doen en ze begin 2023 opnieuw te agenderen. Er is gesproken over de facilitering van de OPR-leden, waarbij met name de facilitering van de personeelsgelding aandacht vraagt en mogelijk aanpassingen behoeft. De digitale werkomgeving is besproken en er zal een introductiebijeenkomst over het werken in de Community georganiseerd gaan worden. Naar aanleiding van de inhoudelijke opmerkingen bij de stukken in voorgaande vergaderingen is een brief opgesteld aan de directeur-bestuurder met een aantal concrete vragen.
 • In de derde vergadering, die op 31-10-2022 plaatsvond, stond de Trimesterrapportage april t/m juli op de agenda. Drie leden van de OPR deden verslag over de door hen bijgewoonde bijeenkomst Inclusief Onderwijs. De OPR kreeg een introductie in het lezen van financiële stukken en de relatie ervan ten opzichte van de beleidsstukken. De leden van de OPR werden in tweetallen gekoppeld aan aandachtsvelden. Zij zullen zich voortaan extra verdiepen in de betreffende onderwerpen en lezen alle beleidsstukken en rapportages met extra aandacht voor de passages die daarover gaan.
 • De vierde en laatste vergadering van 2022 vond plaats op 12-12-2022. De vergadering werd gestart met een introductie in de digitale Community van het samenwerkingsverband, verzorgd door Jolanda Willemsen. Josien de Groot en Eva Schmidt waren aanwezig om beleidsstukken toe te lichten en vragen te beantwoorden, Michel van Dongen sloot digitaal aan om de Begroting 2023 toe te lichten. Dit laatste stuk was ook voorbereid door twee leden van de OPR en de begroting werd gekenschetst als ‘logisch, navolgbaar en concreet’. De toelichting was duidelijk, de keuzes navolgbaar. Ook de evaluatie van het Jaarplan 2022 stond op de agenda, maar bij dit stuk miste de OPR opnieuw concrete uitwerkingen. De OPR zal hierover in het begin van 2023 het gesprek aangaan met de directeur-bestuurder.

December 2022

Trefwoorden