Maandbericht juni-juli 2021

 • jul 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 574
PPO-NK - community beheer
Voor iedereen
 • secretariaat PPO-NK

Afbeelding met binnen, tafel, persoon, voorzijdeAutomatisch gegenereerde beschrijving

Maandbericht juni/juli

Beste lezer,

De laatste weken van het schooljaar 2020-2021 zijn begonnen. Altijd een hectische periode voor zowel de school als het samenwerkingsverband. De agenda’s staan vol met MDO’s die nog voor het eind van het jaar moeten worden gehouden, aanvragen voor groepsarrangementen voor het nieuwe jaar en de laatste aanvragen voor TLV’s.

In dit maandbericht weer een compilatie van lezenswaardige onderwerpen en wetenswaardigheden binnen ons samenwerkingsverband.

Wij wensen je veel leesplezier en een hele fijne zomervakantie

Agenda Augustus

23 augustus

Start nieuwe schooljaar

Kijk ook op onze community voor meer nieuwsberichten.

Zomergroet

Proeftuinen Onderwijs-Zorg arrangementen

Over de combinatie van onderwijs en zorg bestaan veel vragen. Wat mag wel en wat niet, welke ruimte bieden de verschillende wetten en hoe zit het met financiering? Ondertussen ontstaan in de praktijk steeds meer onderwijszorgarrangementen in veel verschillende varianten.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengen samen de huidige maatwerkmogelijkheden onder de aandacht én stimuleren verbetering van het ontwikkelingsaanbod aan kinderen en jongeren op het gebied van onderwijs en zorg.

Daarom is mei 2021 gestart met de begeleiding van 15 onderwijszorgarrangementen als proeftuin. Voor onze regio neemt De klas op Wielen in Alkmaar deel aan het onderzoek.

Binnen de proeftuinen wordt de ruimte in de huidige wet- en regelgeving optimaal benut en wordt knellende wet- en regelgeving in beeld gebracht.

Deze proeftuinen lopen tot juni 2022.

Lees hier meer over het project

Leest hier de handreiking Onderwijs, zorg en leerplicht

Jaarplan 2021-2022

Het (concept)jaarplan voor komend jaar staat online! Het is een concept, omdat de vormgeving nog wordt aangepast. In dit plan staat waar we komend jaar allemaal op inzetten om de beweging naar Samen Leren Leven te versnellen, om ieders bijdrage aan het dekkend netwerk te versterken (Ik maak verschil voor ons) en om te zorgen voor perspectief voor ieder kind. De inhoud van het jaarplan hangt uiteraard samen met ons Ondersteuningsplan. Dit wordt in de eerste helft van volgend schooljaar definitief vastgesteld, maar we hebben de opbrengsten van alle gesprekken die we hebben gevoerd voor het Ondersteuningsplan uiteraard meegenomen in de doelen voor komend jaar.

Het plan is een weergave van de continue dialoog in ons netwerk. Het schetst het waar, waarop en hoe we komend jaar in ons netwerk investeren. Hoe we de stem van de leerling horen, hoe we de alliantie ouder-leerkracht-school versterken, hoe we het samenspel in de werkgebieden intensiveren, hoe we de (inhoudelijke) ontwikkeling van ons netwerk vormgeven met de netwerkgroepen en hoe we door regionaal samen te werken de holding bieden voor het samenspel rondom de leerling. Of en op welke manier we het plan realiseren, evalueren we op dezelfde manier als het plan tot stand is gekomen: door voortdurend de dialoog aan te gaan in ons netwerk. Soms expliciet (laten we het plan er eens bij pakken, realiseren we wel wat we willen realiseren?) en vaak impliciet door gericht vragen aan elkaar te stellen over onderwerpen in het jaarplan (hoe kunnen we het samenspel in ons werkgebied nog meer versterken en wat kan ieder van ons hieraan bijdragen?). Het plan helpt ons onze doelen in het vizier te houden.

We nodigen iedereen in ons netwerk dan ook uit het jaarplan (en begin volgend jaar ons Ondersteuningsplan!) te lezen en hier het gesprek over te voeren met elkaar. Waar raken de plannen jou, jouw zoon of dochter en wat vraagt het van ieders bijdrage? In ieders werk, vanuit ieders verantwoordelijkheid? Het plan is wat ons betreft niet het resultaat van de gesprekken, maar de onderlegger om samen door te ontwikkelen. We kijken uit naar volgend jaar en zien een mooie ontwikkeling voor ons.

Ga hier naar het (concept)jaarplan 2021-2022.

Canon speciaal & passend onderwijs

Op dinsdag 1 juni is de digitale Canon speciaal & passend onderwijs gelanceerd en toegankelijk voor het brede publiek. De Canon bestaat uit 30 vensters die bij elkaar de geschiedenis van het speciaal onderwijs in Nederland in beeld brengen. Ze laten zien hoe het onderwijs voor mensen met zintuiglijke, lichamelijke, verstandelijke of andersoortige beperkingen zich de afgelopen twee eeuwen heeft ontwikkeld.

Bezoek hier De Canon speciaal & passend onderwijs.

Ons nieuwe ondersteuningsplan – stand van zaken

Afbeelding met luchtbel, object, kleurrijkAutomatisch gegenereerde beschrijvingHet schooljaar zit er bijna op. Een bijzonder jaar waarin we, naast alle corona uitdagingen, ook ons nieuwe Ondersteuningsplan in de steigers hebben gezet. Een plan dat ons richting en ruimte moet geven om dat te doen wat echt telt: Kinderen helpen hun plek in het leven te vinden. Omdat ze daar recht op hebben. Hun recht op een passende toekomst is onze gemeenschappelijke opdracht.

Voor ons nieuwe Ondersteuningsplan spraken we met meer dan 400 mensen. In passend onderwijscafé’s, in reguliere of thema- bijeenkomsten, bij grotere of kleinere ontmoetingen. Een ding heeft ons hierbij in het bijzonder geraakt, we streven samen naar inclusiever onderwijs. Of beter gezegd onderwijs dat helpt een inclusievere maatschappij te realiseren. Onderwijs dat er van kind tot kind anders uit kan en moet zien. Onderwijs dat dus van plek tot plek kan verschillen. Inclusief onderwijs is bovenal een zoektocht, waarbinnen we steeds opnieuw de vraag beantwoorden “Hoe maak ik verschil voor jou?”

Op dit moment is de 80% versie van ons Ondersteuningsplan gereed. Dit verhaal delen we met verschillende gremia binnen ons samenwerkingsverband, zoals de OPR, de RvT en de Deelnemers-raad. Ook zullen we na de zomer met een delegatie van elk van de schoolbesturen in gesprek gaan. Zo hopen we samen tot een eindversie te komen.

Ons verhaal bestaat naast de gedeelde ambitie om inclusiever onderwijs mogelijk te maken, ook uit de constateringen dat we al een heel eind op weg zijn. Daar mogen en kunnen we trots op zijn. Het plan bouwt voort op het ecosysteem dat we al hebben neergezet en de organisatie die hierbij hoort.

We zijn ambitieus. Om deze ambities te halen nemen we tijd. De tijd om dat wat we al gezaaid hebben, tot wasdom te laten komen. Dat gaan niet vanzelf en vraagt om nieuwe accenten, daarom zullen we de komende vier jaren:

 • Leerkrachten, leerlingen en ouders nog meer betrekken en toerusten.
 • Zichtbaar maken wat goed gaat, nog meer leren uit de praktijk.
 • Ons vermogen tot samenwerken verder ontwikkelen.
 • Lokaal blijven anticiperen door te blijven inzetten op de werkgebieden.

We kunnen ons voorstellen dat jij ook nog mee wilt denken in deze laatste fase. Aarzel dan niet om dat kenbaar te maken op de community. We nodigen je graag uit voor een goed gesprek over het nieuwe Ondersteuningsplan.

Stuur een mailtje naar Gerben Zonneveld: g.zonneveld@ppo-nk.nl

2021 Inzet extra gelden Nieuwkomerskinderen PO

Voor nieuwkomers zijn er naast de reguliere bekostiging extra financiële middelen beschikbaar. Voorbeelden zijn:

 • Bijzondere bekostiging vanuit DUO voor alle nieuwkomers t/m 4 jaar in Nederland.
 • Extra middelen om corona-achterstanden aan te pakken.
 • Middelen vanuit het Nationaal programma onderwijs.

Deze gelden kunnen ingezet worden om de ontwikkeling van nieuwkomers te ondersteunen.

Naast het inzetten van extra personeel om de nieuwkomers te begeleiden zijn er meer manieren om de middelen zinvol in te zetten.

In het document ‘Inzet extra gelden nieuwkomerskinderen PO’ beschrijven we voorbeelden daarvan. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Vragen? Neem contact op met:

“Trotse ouders” verslag ouderbijeenkomst 1 juni 2021

“Waar ben jij als ouder trots op?” Deze vraag stond centraal tijdens het tweede online oudercafé van het Oudersteunpunt. Op 1 juni vertelden verschillende moeders hun verhaal. Deze verhalen maken hun inzet zichtbaar, maar ook dat ouders een solidair netwerk nodig hebben. Ouderschap is zoveel meer dan je kind opvoeden. Zo vertelde een moeder over de voorbereiding van gesprekken met gemeenten, onderwijsinspectie en scholen om passend onderwijs en zorg voor haar kind georganiseerd te krijgen. Hiervoor moest zij op de hoogte zijn van verschillende wet- en regelgevingen, weten wie welke taken heeft, zich inleven in de positie van de andere partij en nadenken welke informatie nodig is om hen zo goed mogelijk zicht te laten krijgen op de situatie van haar kind. Deze moeder was er trots op hoe zij samen met haar partner succes hadden gehad en de juiste zorg en passend onderwijs hadden kunnen organiseren voor hun kind.

Een andere ouder vertelde over haar gesprekken op het schoolplein. Zij was er trots op hoe zij oog had voor andere ouders. Er voor hen was door met hen te praten over de ervaringen met de kinderen, maar ook met school. Zo zag zij dat een moeder moeite had met haar “o zo enthousiaste kind”. Waarom liep haar kind niet rustig uit school net als de andere kinderen? Dit ongemak was voor haar aanleiding om een praatje met de betreffende ouder aan te knopen, begrip te tonen, gevoelens te benoemen en belangstellende vragen te stellen. Zo kreeg deze moeder ook inzicht op de krachten en kwaliteiten achter het enthousiasme van haar kind.

Er kunnen zijn voor andere ouders. Dit keerde regelmatig terug in de verhalen van de andere moeders. Met trots werd verteld over de organisatie van huiskamerbijeenkomsten voor ouders die ook een kind met autisme hebben en de ‘verwenweekenden’ voor moeders. Deze moeders organiseren lotgenotencontact. Zij denken na over een programma voor de bijeenkomsten, zorgen dat ouders zich op hun gemak voelen, dat er ruimte is om te delen en dat moeders de broodnodige herkenning en erkenning krijgen. Uit eigen ervaring weten zij hoe belangrijk het is om je gesteund te voelen.

De moeders deelden hun verhaal met de aanwezige ouders. Die zagen de inzet, betrokkenheid, vaardigheden en kennis van de vertellende moeder. Wanneer het verhaal af was, werden deze observaties in de chat gezet. Er verschenen op die manier indrukwekkende lijsten met kennis en vaardigheden van de ouder. Het lezen daarvan, kwam binnen bij de moeder die net haar verhaal had verteld. Tastbaar wordt dat ouders soms hun inzet niet meer kunnen zien. Dat wanneer het minder goed gaat soms de negatieve stemmen en donderwolken de boventoon gaan voeren. Ook die waren deze avond kort aanwezig, maar werden nu ingebed in een koor van stemmen die vertelden over de enorme inzet van deze ouders voor hun eigen kinderen én voor andere ouders. Kortom, het was een mooie en intense avond.

Het komende schooljaar staan weer drie oudercafés gepland. Het oudercafé biedt ruimte voor ouders om hun verhalen met elkaar te delen. Al vertellend en luisterend vinden zij herkenning, erkenning en inspiratie. Je bent van harte welkom om aanwezig te zijn.

Margreth Hoek

Ervaring van een ouder:

Zo mooi hoe open iedereen dan naar elkaar is en hoe eigenlijk een vrij simpele opdracht (vertel en luister) zoveel kan brengen. Hoe fijn de herkenning en dan is echt luisteren ook helemaal niet moeilijk. En ik vond het heel mooi om te merken dat het niet uitmaakt waarom je kind passend onderwijs nodig heeft en je je zorgen als ouder hebt, je hebt allemaal hetzelfde doel en ook dezelfde uitdagingen. Erg waardevol en voor mij zeker voor herhaling vatbaar.

Colofon

Je ontvangt deze nieuwsbrieven omdat je lid bent van de PPO-NK community.

Neem voor vragen over dit maandbericht contact met ons op via de e-mail:

communicatie@ppo-nk.nl of telefoon: 072 792 01 10

Onze gegevens:
Samenwerkingsverband PPO-NK
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar

Wil je deze e-mail niet meer ontvangen?
Meld je af op: communicatie@ppo-nk.nl

Trefwoorden