Ons nieuwe ondersteuningsplan 

Het schooljaar zit er bijna op. Een bijzonder jaar waarin we, naast alle corona uitdagingen, ook ons nieuwe ondersteuningsplan in de steigers hebben gezet. Een plan dat ons richting en ruimte moet geven om dat te doen wat echt telt: Kinderen helpen hun plek in het leven te vinden. Omdat ze daar recht op hebben. Hun recht op een passende toekomst is onze gemeenschappelijke opdracht.

Voor onze nieuwe ondersteuningsplan spraken we met meer dan 400 mensen. In passend onderwijscafé’s, in reguliere of themabijeenkomsten, in grotere of kleinere ontmoetingen. Een ding heeft ons hierbij in het bijzonder geraakt, we streven samen naar inclusiever onderwijs. Of beter gezegd onderwijs dat helpt een inclusievere maatschappij te realiseren. Onderwijs dat er van kind tot kind anders uit kan en moet zien. Onderwijs dat dus van plek tot plek kan verschillen. Inclusief onderwijs is bovenal een zoektocht, waarbinnen we steeds opnieuw vraag beantwoorden ‘hoe maak ik verschil voor jou?’.

Op dit moment is de 80% versie van ons ondersteuningsplan gereed. Dit verhaal delen we met verschillende gremia binnen ons samenwerkingsverband, zoals de OPR, de RvT en de deelnemersraad. Ook zullen we na de zomer met een delegatie van elk van de schoolbesturen  in gesprek te gaan. Zo hopen we samen tot een eindversie te komen.

Ons verhaal bestaat naast de gedeelde ambitie om inclusiever onderwijs mogelijk te maken, ook uit de constateringen dat we al een heel eind op weg zijn. Daar mogen en kunnen we trots op zijn. Het plan bouwt voort op het ecosysteem dat we al hebben neergezet en de organisatie die hierbij hoort.

We zijn ambitieus. Om deze ambities te halen nemen we tijd. De tijd om dat wat we al gezaaid hebben, tot wasdom te laten komen. Dat gaan niet vanzelf en vraagt om nieuwe accenten, daarom zullen we de komende vier jaren:

  • Leerkrachten, leerlingen en ouders nog meer betrekken en toerusten
  • Zichtbaar maken wat goed gaat, nog meer leren uit de praktijk
  • Ons vermogen tot samenwerken verder ontwikkelen
  • Lokaal blijven anticiperen door te blijven inzetten op de werkgebieden

We kunnen ons voorstellen dat jij ook nog mee wilt denken in deze laatste fase. Aarzel dan niet om dat kenbaar te maken in onderstaand ideeën blok. We nodigen je graag uit voor een goed gesprek over het nieuwe ondersteuningsplan.