2. Ondersteuningsplan 2022-2026

 • okt 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • ·
 • Aangepast jul 2023
 • 4
 • 3913
 • 1
Onze nieuwe beleidsdocumenten

Voorwoord Ondersteuningsplan 2022-2026

Vele mooie en boeiende gesprekken zijn gevoerd voor het tot stand komen van dit plan met verschillende mensen met verschillende achtergronden en verschillende deskundigheden. Wat een rijkdom aan diversiteit hebben we in onze regio!

In al deze gesprekken werd de denkkracht gebundeld om het beter te doen voor kinderen. Werk maken van inclusie als een vanzelfsprekendheid, die ik zó nog nooit ervaren heb. Het hart sprak, iedereen wil dat ieder kind zich welkom voelt en meedoet. Dit raakte me. Hier word ik blij van.

Ook werd in deze gesprekken de rauwheid en soms ook de hardheid, de ingewikkeldheid in het dagelijkse doen niet geschuwd; zorgen en angsten kwamen op tafel. Zoals het dilemma van het beste willen en het niet weten. Er kwam ook eenzaamheid naar boven.

Blij en belangrijk, dat dit benoemd werd. Onze ambities geven richting, maar onze vraagstukken en moeilijkheden open bespreken, geeft onszelf en de ander de kans om het samen te beschouwen. Samen onderzoeken geeft ruimte om onze collectieve wijsheid te benutten. Willen we echt werk maken van inclusie dan horen dit soort, soms lastige, gesprekken er ook bij. Ook dit is Samen Leren Leven.

Ook was er de zorg van een ‘alleskunner’ te moeten zijn als leerkracht of als school. Ik voelde de opluchting en de ruimte die het gaf dat we in onze regio het samen doen, met vele verschillende professionals vanuit verschillende organisaties. We vormen een gemeenschap van kinderen, ouders, professionals uit opvang - onderwijs – zorg – jeugdhulp, politici, wethouders en ambtenaren. Waarin iedereen kan deelnemen om als mens het verschil te maken. Ieder draagt vanuit zijn eigen plek, vanuit zijn eigen deskundigheid bij aan onze gezamenlijke opdracht ‘perspectief voor ieder kind’. We willen werken als een ecosysteem, waar we samen onze denk- en doe-kracht bundelen. Samen vanuit meervoudig perspectief onderzoeken, puzzelen, en ontdekken hoe we het goed doen met en voor elkaar. Zo bouwen we aan een gemeenschap waar géén kind tussen wal en schip valt en waar elk kind met welke geaardheid dan ook meedoet in zijn dorp of stadsdeel.

Het verlangen naar inclusiever onderwijs is er nu. We zijn ook al op weg! En we weten dat het ook moeilijk wordt en dat we nieuwe werkelijkheden hebben uit te vinden. Het is een beweging zonder gebaande paden.
Door al deze prachtige gesprekken heb ik veel vertrouwen in onze ontwikkelkracht. Ik ga met jullie in de gewenste toekomst staan, met de mindset die inclusiever onderwijs nodig heeft. Een toekomst die we in het nu creëren, waar het vooral gaat om een vol mens te zijn en de ander ook als een mens te zien. Een mens die net als ieder mens mee wil doen, zich wil ontwikkelen en gezien wil worden. Dat is het startpunt van inclusie. Dit kan niemand alleen; laten we samen deze toekomst waar maken. Zodat alle kinderen op onze schouders kunnen staan – Samen Leren Leven

Astrid Ottenheym

Hieronder kun je het Ondersteuningsplan downloaden.

Addendum Ondersteuningsplan Samen Leren Leven 2022-2026

In ons ondersteuningsplan verwijzen we regelmatig naar online beleidsdocumenten die te vinden zijn op onze website. Om zichtbaarder te maken hoe we voldoen aan de wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan te verduidelijken, hebben we een aantal documenten in een addendum gevoegd. Zodra de advies- en instemmingsprocedure doorlopen is en de addendum officieel is vastgesteld zal deze worden gepubliceerd.

 • Werkwijze en richtlijnen voor de toewijzing van leerlingen naar voorziening – s(b)o scholen. (Artikel 18a, achtste lid onder c, WPO)
 • Routes en criteria om samen vorm te geven aan passend onderwijs, zorg en opvoeding.
  (Artikel 18a, achtste lid onder d, WPO)
 • De beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de daarmee samenhangende bekostiging. (Artikel 18a, achtste lid onder e, WPO)

Bekijk ook onze animatie

Trefwoorden