Jaarverslag 2020-2021

Voorwoord

In dit jaarverslag kunt u lezen wat we als organisatienetwerk dit jaar bereikt hebben. Dat doen we mede aan de hand van onze drie leidende principes: Samen werken aan de toekomstSamen Leren Leven - Samen werken aan kwaliteit.

Het afgelopen jaar was door de fluctuerende en ingrijpende coronamaatregelen een jaar van anticiperen en schakelen. Dit deed een appèl op zowel onze persoonlijke als ons gezamenlijke veerkracht. Gelukkig konden we vertrouwen op de professionaliteit van ons netwerk van scholen, werkgebieden, schoolbesturen, gemeenten, jeugdhulp, en anderen.

Zeer veel waardering en een diepe buiging voor alle leerkrachten, kinderen, ouders, intern begeleiders, schoolleiders consulenten en alle andere professionals voor hoe we het samen hebben gedaan. Het was niet eenvoudig. 

Ons nieuwe Ondersteuningsplan

De maatregelen hadden ook invloed op de dialoogsessies voor ons nieuwe Ondersteuningsplan. Deze gingen van fysiek naar online. Desondanks hebben meer dan 500 mensen met ons meegedacht. Het proces is nog niet klaar, want we gaan voor kwaliteit en draagvlak. Dus gaan we volgend schooljaar met de finale versie nogmaals met elkaar in gesprek en ronden we het traject in het voorjaar 2022 samen af.

Samen Leren Leven en veerkracht

Inclusiever onderwijs is dit jaar nog prominenter op onze agenda komen te staan. Er wordt op alle fronten meer en meer invulling aan gegeven. We ontdekten dat je passend onderwijs op twee manieren kunt realiseren, namelijk door of kinderen te verwijzen naar een andere passende plek in het speciaal (basis)onderwijs - een andere voorziening (excluderende werkwijze) of door te kijken hoe we de reguliere scholen in een werkgebied passend maken (includerende werkwijze). Voor alle partijen werd duidelijk dat we willen gaan voor een includerende werkwijze, waarbij kinderen zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Deze intentie is ook verankerd in de uitvoeringsagenda Onderwijs & Zorg van de gemeenten en samenwerkingsverbanden in de regio Alkmaar.

De door corona ontstane kwetsbaarheid van kinderen en achterstanden hebben we samen met opvang, onderwijs en gemeenten onderzocht. Door kinderen te labelen als kwetsbaar maak je hen kwetsbaar. Het werkt stigmatiserend en we concludeerden samen, dat kinderen geen achterstand kunnen hebben behalve op het construct van achterstand dat wij als volwassenen bedacht hebben. Vanuit deze dialoog is het idee van een Veerkrachtpact ontstaan. Een pact waarin gemeenten, kinderopvang, voorschool en primair onderwijs tot en met hoger beroepsonderwijs afspreken, dat zij zich richten op het versterken van het netwerk waarbinnen een kind zich ontwikkelt. Een pact waarmee zij zich uitspreken over de veerkracht van jeugdigen, de kracht die hen helpt om te gaan met alles wat op hun pad komt, te versterken. Dit Veerkrachtpact zal de komende jaren onderlegger zijn voor onze inzet en aanpakken om het welbevinden van jeugdigen te vergroten.

Mensenwerk

Ook was dit schooljaar het eerste jaar van de training Wegwijs in Gedrag dat onderdeel is van het NRO-onderzoek en project Gelijke Kansen van het ministerie van OC&W. De eerste groep leerkrachten van PPO-NK waren zeer enthousiast. Zelfs zo dat ze volgend jaar een follow-up willen om het in gang gezette leerproces voor te zetten. Dit geluid sloot naadloos aan bij de feedback die we ontvingen van de schoolleiders en intern begeleiders - het smaakt naar meer. Door dit traject realiseren wij ons steeds meer, hoe onze ‘oordelen’ gevormd worden en hoe we door meervoudige perspectief name ‘interpretaties’ en ‘vooroordelen’ kunnen voorkomen. We ontdekken dat het nemen van meervoudig perspectief aan de basis ligt van het bieden van gelijke kansen, wederkerige menselijke interacties en inclusie. Het empowered onze leerkrachten en onze kinderen.

Terugblikkend ben ik trots op hetgeen we dit jaar samen gerealiseerd hebben. Zeker in een jaar dat door de coronapandemie gekenmerkt werd. We hebben gemerkt, dat we in de eerste plaats medemensen zijn en dat onze interacties en de kwaliteit van onze ontmoetingen het verschil kunnen maken. Zeker in deze lastige en onzekere tijden waar we tegen de grenzen aanlopen van controle en de maakbaarheid van het leven. 

Onderwijs & Zorg is mensenwerk. Dit geldt zeker ook voor de weg naar inclusiever onderwijs: Samen Leren Leven. Willen we segregatie terugdringen en ombuigen dan vraagt dit om een goed samenspel. Op die manier maken we van 13 schoolbesturen, een samenwerkingsverband, 5 gemeenten en vele zorgpartners één dekkend en zichzelf versterkend netwerk. 

Nogmaals veel dank voor ieders inzet en lef om telkens weer anders te durven kijken - anders te durven denken - anders te durven doen, in het belang van een gezonde ontwikkeling van ieder kind in onze regio!

Hartelijke groet,

Astrid Ottenheym

 

 

 

Als samenwerkingsverband doen we wat nodig is om voor ieder kind passend onderwijs te garanderen binnen de door de overheid beschikbaar gestelde middelen.

We schetsen kort de situatie in cijfers en bespreken vier strategische perspectieven: professionaliseringsmodel, innovatie & ontwikkeling, lokaal anticiperen en preventiekracht. 

Wij vinden dat alle kinderen recht op onderwijs hebben en binnen het eigen netwerk moet kunnen opgroeien zonder tussen wal en schip te geraken.

We ondersteunen de scholen en investeren in de kwaliteit van de samenwerking. Uitgangspunten zijn: eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de scholen voor hun leerlingen. 

PPO-NK is een netwerkorganisatie. Samen maken we werk van passend onderwijs – op alle niveaus en met vele partners – het is een sociaal netwerk en vraagt om een interactief proces.

We zetten in op kwaliteitszorg en doorlopen continu een verbetercyclus om onze kwaliteit te verbeteren en te garanderen.

XXX: besproken in de Ondersteuningsplanraad
15-2-2022: besproken in  de Deelnemersraad
16-2-2022: besproken in  de Raad van Toezicht
15-4-2022: vaststelling door de directeur-bestuurder