Samen werken aan kwaliteit
Doel 3 - Ieder kind heeft recht op goed thuisnabij onderwijs in Noord-Kennemerland.

Samen werken aan kwaliteit

Kwaliteitszorg is mensenwerk en zeker geen statisch gegeven. Het verandert door onze interactie op alle niveaus en met de vele partners die binnen ons samenwerkingsverband hieraan hun steentje bijdragen. Veranderingen binnen het proces verlopen volgens de meet-deel-study-verbetercyclus (PDSA-cyclus). Hierbij wordt in goed overleg naar de best passende oplossing gezocht binnen de mogelijkheden van het kind, de school en het samenwerkingsverband. 

We monitoren onze vorderingen en resultaten, bespreken deze cyclisch en verbeteren waar nodig onze werkwijze. Hiermee willen we op een duurzame wijze voldoen aan onze wettelijke en maatschappelijke opdracht en geven we rekenschap over dat wat we doen en de resultaten die we behalen.