1 Multidisciplinaire overleggen

  • jun 2020
  • PPO-NK - community beheer
  • ·
  • Aangepast sep 2021
  • 346
Samen voor kwaliteit 2020-2021
  • Alle leden mogen wijzigen

Als een kind onvoldoende baat heeft bij de geboden basis- en lichte ondersteuning, dan wordt op verzoek van school en/of ouders een multidisciplinair overleg (mdo) gevoerd. Tijdens een mdo wordt er gekeken naar de totale situatie van het kind en op basis van een gezamenlijke analyse een plan gemaakt. TOP dossier gebruiken we hierbij als hulpmiddel.

In het schooljaar 2020-2021 zijn in totaal 2621 mdo's gehouden in de werkgebieden In het 3e trimester van het schooljaar 2020-2021 zijn 904 mdo's gehouden. Dit is een lichte afname ten opzichte van het 2e trimester waarin 860 mdo's werden gehouden. Veel mdo's zijn in aangepaste vorm telefonisch of digitaal gehouden als gevolg van de corona maatregelen. In de werkgebieden met reguliere scholen wordt - zoals ook in voorgaande jaren - het meest gesproken over ondersteuning op de school door externen.

In bijna alle TOP dossiers wordt nu het onderdeel: kindgesprek ingevuld. Voorafgaand aan het mdo is met een deel van de kinderen ook een kindgesprek gevoerd. In het 3e trimester waren 24 leerlingen fysiek aanwezig bij het mdo. Dit is een lichte afname t.o.v. het voorgaande trimester toen 48 leerlingen aanwezig waren. In het schooljaar 2020-2021 waren 113 leerlingen aanwezig tijdens een mdo.

Mdo's per ondersteuningsniveau

Hieronder zijn de mdo's voor het schooljaar 2020-2021 uitgesplitst in de verschillende ondersteuningsniveaus. Meer informatie over de verschillende ondersteuningsniveaus is te vinden op de infographic over de routes van PPO-NK.

Zichtbaar is dat met name gebruik wordt gemaakt van extra ondersteuning op de basisschool door externen. In voorgaande jaren was dit ook het geval.
Ook geven we in deze grafiek aan hoeveel mdo's zijn gevoerd in verband met advies richting voortgezet onderwijs, bij hoeveel mdo's het een voorschoolse situatie betrof en het aantal mdo's waarin onderwijszorgarrangementen besproken werden.

Mdo's per werkgebied

In onderstaande grafiek is het aantal mdo's per type ondersteuningsniveau per werkgebied weergegeven

In deze grafiek is duidelijk te zien dat in alle werkgebieden met reguliere basisscholen de meeste mdo's gevoerd worden over extra ondersteuning op de basisschool door externen.
In het werkgebied met alle s(b)o-scholen worden logischerwijs alleen gesprekken gevoerd over extra ondersteuning op de voorziening.

Verschillen tussen reguliere werkgebieden

Om iets te kunnen zeggen over verschillen in de werkgebieden, is het waardevol om het percentage leerlingen af te zetten tegen het percentage multidisciplinaire overleggen. Dit hebben we gedaan in onderstaande grafiek.

De verschillende tussen de werkgebieden hebben verschillende oorzaken. Waar sommige scholen binnen een werkgebied soms sneller contact opnemen met de consulent, zoekt een andere school juist meer professionele ruimte alvorens een consulent in te schakelen. Daarnaast is ook de leerlingenpopulatie van invloed op het aantal gevoerde mdo’s. In Alkmaar-Oost, Bergen, Langedijk en Heerhugowaard-Noord werden in 2020-2021 in verhouding meer mdo’s gevoerd dan op basis van het percentage leerlingen was te verwachten.

Leerlingparticipatie in het mdo

We hechten veel waarde aan het hoorrecht van leerlingen; hun inbreng is van wezenlijk belang voor het bepalen van het juiste aanbod.

  • In schooljaar 2018-2019 zijn we begonnen met het stimuleren en registreren van het aantal aanwezige leerlingen in de mdo’s.
  • In schooljaar 2019-2020 namen 67 leerlingen deel aan het mdo. In het schooljaar 2020-2021 is dit aantal gestegen verder gestegen naar 113.

De leerling participatie in het mdo is per werkgebied als volgt:

Kwalitatieve analyse

Uit reflectiegesprekken met de schoolbestuurders komt naar voren dat scholen tevreden zijn over de consulenten. Ze zijn goed bereikbaar, flexibel en ze denken constructief mee in het gesprek waardoor steun gevoeld wordt. Ook gedurende de corona periode wisten de consulenten, scholen en ambulante begeleiders elkaar ondanks de beperkingen goed te vinden.

Trefwoorden