2. Arrangementen

 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • ·
 • Aangepast sep 2021
 • 452
Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • Alle leden mogen wijzigen

Door middel van arrangementen bieden we extra ondersteuning aan leerlingen die niet voldoende profiteren van de basis- en lichte ondersteuning van de school. Deze arrangementen zetten we in voor een individuele leerling of voor een groep leerlingen (groepsarrangement). Wanneer een arrangement nieuw en innoverend is en antwoord geeft op behoeften van meerdere scholen uit een werkgebied, spreken we van een innovatieproject.
Naast dit onderscheid, maken we ook onderscheid in verschillende categorieën voor arrangementen. Ieder kind heeft andere onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. We geven bij ieder arrangement aan om welk van de tien onderstaande ondersteuningscategorieën het gaat.

 1. Voorspelbare en gestructureerde leeromgeving.
 2. Eigen leerlijn.
 3. Verrijkende, verdiepende en verbrede leeromgeving.
 4. Taalrijke leeromgeving.
 5. Oplossingsgerichte gedragsinterventietechnieken.
 6. Passend leesonderwijs.
 7. Passend rekenonderwijs.
 8. Aangepaste, compenserende en toegankelijke omgeving.
 9. Executieve functies.
 10. Overig.

In het 3e trimester 2020-2021 zijn 288 individuele arrangementen ingediend. Dit is een lichte afname tov de voorgaande trimesters (resp. 1e - 368 en 2e - 305) . Totaal zijn in het schooljaar 2020-2021 - 961 individuele arrangementen aangevraagd.

Regionaal zien we dat de meeste arrangementen nog steeds worden ingediend voor jongens (64%) ten opzichte van het aantal meisjes (36%) dit beeld wordt niet in alle werkgebieden gedeeld.

In Alkmaar Zuid en Bergen worden ten opzichte van de andere werkgebieden meer arrangementen voor meisjes aangevraagd. In Heiloo en Heerhugowaard Noord worden relatief meer arrangementen voor jongens aangevraagd.

Budget voor arrangementen

Ieder schooljaar worden er afspraken gemaakt over het beschikbare budget voor ieder werkgebied. Het beschikbare budget bedroeg dit schooljaar € 1.956.931,00 aangevuld met een frictiepot van € 119.998,00 voor het opvangen van mogelijke calamiteiten. Het totale budget kwam hiermee uit op € 2.076.929,00 voor arrangementen.

In bovenstaande grafiek is het besteedde budget per trimester weergegeven in blauw.

Voor alle trimesters zien we dat het grootste deel van het budget gaat naar individuele arrangementen, gevolgd door de groepsarrangementen.

Onder directe betalingen worden de facturen gerekend die direct betaald worden door het secretariaat, omdat anders het proces van betaling te lang loopt. Door deze werkwijze wordt het beeld van de type arrangementen licht vertekend, omdat bij directe betalingen niet wordt aangegeven of het om een individueel, groeps- of innovatie arrangement gaat. De werkelijke bedragen per categorie liggen dus hoger.

Dit schooljaar is gestart met betalingen van leerlingen op de Trimaran vanuit het werkgebied-budget. De Trimaran is een speciale voorziening voor hoogbegaafde leerlingen die in het regulier onderwijs vastgelopen zijn. Wanneer een werkgebied leerlingen heeft verwezen naar de Trimaran, betalen ze daar een vast bedrag voor (€ 6.000). De besteding aan deze voorziening maakt onderdeel uit van de categorie individuele voorziening. De kosten voor deze voorziening worden mn. in het begin van het jaar gemaakt.

Naar werkgebieden

Op grond van het aantal leerlingen in een werkgebied wordt jaarlijks een werkgebied-budget vastgesteld. Dit budget is in sommige gevallen verhoogd of verlaagd omdat er nog middelen verrekend werden vanuit het voorgaande schooljaar.

De besteding van het werkgebied-budgetten zag er voor het schooljaar 2020-2021 als volgt uit:

In totaal is € 1.718.626,89 door de werkgebieden besteed aan arrangementen (82.75% totale budget).

Zoals goed te zien is verschillen de werkgebieden qua besteding en type arrangement sterk van elkaar. Alle werkgebieden zijn binnen hun budget gebleven. Het resterende bedrag zal worden toegevoegd aan het budget van komend schooljaar, in lijn met het advies van de netwerkgroep werkgebieden.

Verdelen van arrangementen naar ondersteuningscategorie

Waar afgelopen jaren met name arrangementen aangevraagd werden voor een voorspelbare en gestructureerde leeromgeving (categorie 1) en oplossingsgerichte gedragsinterventietechnieken (categorie 5), worden nu de meeste arrangementen aangevraagd voor het verbeteren van de executieve functies (categorie 9), gevolgd door structuur en gedrag. Mogelijk wordt de behoefte aan executieve functies extra gesignaleerd, doordat deze categorie in schooljaar 2017-2018 aan de lijst van categorieën is toegevoegd.

Verdeling van arrangementen naar leeftijd

De meeste arrangementen zijn afgegeven voor leerlingen van 8 jaar of ouder.

Trefwoorden