• sep 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 434

Schoolweging De complexiteit van de leerling populatie kan indirect een indicatie geven over de te verwachten ondersteuning- en zorgbehoefte van de leerlingenpopulatie op een betreffende school. De mate van complexiteit worden weergegeven in een schoolwegingsgetal. De schaal van schoolweging loopt voor de scholen binnen onze regio van 20 voor minder complexe leerling populaties tot 40 voor complexe leerling populaties. Een gemiddelde van 3 sch...

Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • mei 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 495

Samenvatting - 3e trimester rapportage DOEL 1 – Perspectief voor ieder kind 1. Aantal leerlingen Samen met de gemeenten van regio Alkmaar ondersteunen we scholen, kinderen en ouders bij het bieden van passend onderwijs, zorg en opvoeding. Dit doen we voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ons streven is dat kinderen opgroeien in hun natuurlijke omgeving op een reguliere basisschool. Als dat – ondanks alle inspanningen – niet lukt,...

Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jan 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 521

Op basis van ons Ondersteuningsplan stellen wij jaarlijks ons jaarplan op. In de trimesterrapportages rapporteren wij driemaal per jaar over de voortgang van dit jaarplan en de activiteiten en ontwikkelingen binnen ons samenwerkingsverband. Wij doen dit aan de hand van 7 thema's: Professionaliseringsmodel Innovatie en ontwikkeling Lokaal anticiperen Preventiekracht Werken als een netwerk Ouders: motor voor de ontwikkeling van hun kind Kwalitei...

Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jan 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 524

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland is opgedeeld in acht werkgebieden. Ieder werkgebied heeft zijn eigen budget voor arrangementen. Een deel van dit budget is bedoeld voor innovatieprojecten. Middels deze projecten willen wij inspelen op gezamenlijke behoeften en belangrijke thema's die spelen binnen het werkgebied. Vanuit de Netwerkgroep Werkgebieden zijn vragen stelt over de hoogte van het innovatiebudget ...

Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 481

Gecombineerde raad De Deelnemersraad, Raad van Toezichtleden en Ondersteuningsplanraad zijn in november in een grote gezamenlijke virtuele sessie bijeengeweest. Centraal stond de doorontwikkeling van het ondersteuningsplan en welke rol/ aandeel ieder hierin heeft en hoe men elkaar kan versterken in ieders rol. De bevindingen uit deze bijeenkomst worden meegenomen in de invulling van het nieuwe ondersteuningsplan. Daarnaast kennen de Onderste...

Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 735

Financiële rapportage schooljaar 2020-2021 1. Inleiding Met deze memo geef ik een toelichting op de exploitatie over de periode augustus 2020 – juli 2021 (3e en laatste rapportage van schooljaar 2020-2021). Vooraf ten aanzien van de cijfers: De begroting 2020-2021 is opgenomen zoals vastgesteld door de directeur – bestuurder en goedgekeurd door de RvT. De rapportage is gebaseerd op alle ontvangen bedragen, beschikkingen en ingevoerde factu...

Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 473

Ouders zijn verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van hun kinderen. Partnerschap met ouders is cruciaal bij passend onderwijs. Het gaat erom dat ouders perspectief zien voor hun kind. We erkennen de regiefunctie van ouders en brengen hen in positie als wettelijke vertegenwoordiger van hun kind, zodat zij hun eigen kracht kunnen inzetten. Ouders praten in multidisciplinaire overleggen (mdo's) continue mee over ontwikkelingspla...

Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 435

PPO-NK is een organisatie netwerk. Het werk brengt met zich mee dat we met veel uiteenlopende doelgroepen communiceren. Per doelgroep wordt steeds goed nagedacht over informatiebehoefte, boodschap en middel. Community Ons belangrijkste communicatiekanaal is de entree pagina van de community: www.ppo-nk.nl De entreepagina is in het 1e trimester vernieuwd en er zijn naast de inhoudelijke groepen meer informatieve rubrieken toegevoegd o.a. nieu...

Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 496

Netwerkgroep Samen Leren Leven In 2020 is de NWG Samen Leren Leven van start gegaan. Met elkaar willen we van gedachten wisselen hoe wij Inclusief Onderwijs kunnen vormgeven in het hedendaagse onderwijs. De netwerkgroep is doorontwikkeld vanuit de PPO-NK conferentie 'Ik maak verschil voor ons' uit 2019. Hier kun je deze conferentie terugkijken. Inmiddels hebben we onze missie en visie uitgewerkt. Hierin dragen wij uit dat wij vinden dat elk ki...

Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 541

Passend onderwijs en jeugdhulp gaan hand in hand, zodat elke leerling het onderwijs en zorg krijgt die nodig zijn. De afgelopen jaren is er veel overleg geweest tussen de samenwerkingsverbanden PO en VO, schoolbesturen en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Het resultaat daarvan was de transformatieagenda passend onderwijs-jeugdhulp met een gezamenlijke visie. Kernwoorden: investeren in de samenwerking met ouders,...

Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 524

We delen kennis, inspireren elkaar en werken samen via ons online samenwerkingsplatform (community). Het voortbouwen op bepaalde thema's in de vorm van netwerkgroepen gebeurt op deze centrale ontmoetings- en werkplaats. De community wordt continu bijgewerkt door de medewerkers van het swv. De community is flexibel, zodat elke netwerkgroep zijn eigen indeling kan maken. "It takes a community to raise a child." In netwerkgroepen wordt actief s...

Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 542

Voor taalvoorzieningen en gemeenten blijkt het lastig om te anticiperen op de in- en uitstroom van nieuwkomers. Het afgelopen jaren zien we sterke fluctuaties van het aantal nieuwkomers en na- reizigers in onze regio. Kinderen van de na-reizigers verblijven veelal niet in een AZC, maar gaan gelijk bij hun ouder in een aangewezen woning wonen. De netwerkgroep nieuwkomers komt samen met de ambulant begeleider nieuwkomers om dit proces te begelei...

Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 488

Regio Noord-Kennemerland (de vijf gemeenten en de samenwerkingsverbanden PO en VO) werken nauw samen om thuiszitters te voorkomen. Door het thuiszitterspact (een gezamenlijke aanpak) kunnen we elkaars inspanningen versterken om een thuiszitter te voorkomen of te begeleiden of terug te leiden naar een passende plek. Daarnaast signaleren we samen belemmeringen in de deelname aan het onderwijs pakken deze proactief op. Gesproken wordt van een thu...

Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 635

Ondersteuningsvragen die gesteld worden door een school, kunnen onder andere worden beantwoord door inzet van een ambulante begeleider. De school vraagt dan uren van een ambulante begeleider aan via TOPdossier. Ambulant begeleiders die ingezet zijn, schuiven aan bij mdo's, doen observaties en geven handelingsgericht advies. Afhankelijk van het type hulpvraag zijn er drie type AB-ers inzetbaar. Als het gaat over vragen rondom een lichamelijke b...

Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 455

Wij vinden het belangrijk om de doorgaande schoolloopbaan van voorschool naar primair onderwijs en van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs te kunnen waarborgen. Om die reden registreren de consulenten of zij bij een van deze twee type MDO's betrokken worden. Tevens zijn er twee netwerkgroepen die samenkomen om deze doorgaande schoolloopbaan te monitoren en te evalueren. Op basis daarvan worden actiepunten geformuleerd voor het schoolja...

Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 463

Door middel van arrangementen bieden we extra ondersteuning aan leerlingen die niet voldoende profiteren van de basis- en lichte ondersteuning van de school. Deze arrangementen zetten we in voor een individuele leerling of voor een groep leerlingen (groepsarrangement). Wanneer een arrangement nieuw en innoverend is en antwoord geeft op behoeften van meerdere scholen uit een werkgebied, spreken we van een innovatieproject. Naast dit onderschei...

Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 465

Als een kind onvoldoende baat heeft bij de geboden basis- en lichte ondersteuning, dan wordt op verzoek van school en/of ouders een multidisciplinair overleg (mdo) gevoerd. Tijdens een mdo wordt er gekeken naar de totale situatie van het kind en op basis van een gezamenlijke analyse een plan gemaakt. TOP dossier gebruiken we hierbij als hulpmiddel. In het schooljaar 2020-2021 zijn in totaal 2621 mdo's gehouden in de werkgebieden In het 3e tr...

Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 908

Het is belangrijk om lacunes tijdig te signaleren in ons dekkend netwerk. Ook voor de thuiszitters zijn diverse mogelijkheden om maatwerk te bieden beschikbaar. We voorkomen hiermee dat leerlingen tussen wal en schip vallen. Om een dekkend netwerk te blijven bieden, zijn er in de regio verschillende speciale voorzieningen opgezet, waarin onderwijs en zorg samenwerken. Deze speciale voorzieningen starten vaak als pilot. Bij succes groeien ze ...

Samen voor kwaliteit 2020-2021

Samen voor kwaliteit 2020-2021

Samen voor kwaliteit 2020-2021

Zoek

Recent actief

Over deze groep

Deze groep betreft de trimester rapportages van 2020-2021.

 • status: publiek
 • gestart op: jun 2020
 • 14 leden
 • 30 bijdragen