2. Governance

 • jun 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • ·
 • Aangepast nov 2021
 • 344
Samen voor kwaliteit 2020-2021
 • Alle leden mogen wijzigen

Gecombineerde raad

De Deelnemersraad, Raad van Toezichtleden en Ondersteuningsplanraad zijn in november in een grote gezamenlijke virtuele sessie bijeengeweest. Centraal stond de doorontwikkeling van het ondersteuningsplan en welke rol/ aandeel ieder hierin heeft en hoe men elkaar kan versterken in ieders rol. De bevindingen uit deze bijeenkomst worden meegenomen in de invulling van het nieuwe ondersteuningsplan.

Daarnaast kennen de Ondersteuningsplanraad, Deelnemersraad, Raad van Toezichtleden ook eigen vergaderingen:

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Verslag 1e trimester

Door diverse wisselingen in de OPR, is men zoekende naar een stabiele groep en brede vertegenwoordiging vanuit onderwijsprofessionals en ouders. Voor dit schooljaar heeft de OPR een belangrijke rol in de doorontwikkeling van het ondersteuningsplan. De OPR wil een goede en volledige invulling aan deze rol geven. Er is een tijdelijke voorzitster aangewezen, vanwege het aftreden van de vorige voorzitter.

In het eerste trimester kwam de OPR twee keer samen.:

 • De eerste keer werd de route bekeken die het samenwerkingsverband neemt om tot het volgende ondersteuningsplan te komen en bespraken de manieren die de OPR kan aanwenden om aan input te komen van de verschillende betrokken partijen. Ook werd de interne werking onder de loep genomen, met name de werving van nieuwe OPR-leden. Als derde agendapunt werd het jaarverslag mits een kleine toevoeging goedgekeurd.
 • In november kwam de OPR voor een tweede keer samen met de Deelnemersraad en de Raad van toezicht. Deze bijeenkomst stond volledig in het teken van het nieuwe ondersteuningsplan

Verslag 2e trimester

 • In het 2e trimester kwamen er enkele documenten voorbij ter goedkeuring. De OPR stemde in met het jaarverslag van het samenwerkingsverband, de wijziging van de route naar het nieuwe ondersteuningsplan en het bestedingsplan van de reservegelden (naar aanleiding van het verbeterplan van minister Slob).

 • Daarnaast namen we de interne werking van de OPR onder de loep. Enerzijds werd de werving voor nieuwe OPR-leden opgezet. De aanmeldingen stroomden binnen. Anderzijds hebben we onder begeleiding van Jurgen Weijers (adviseur bij BMC) onze visie en wensen opgefrist. Met de analyse over wat goed is en wat beter kan gaan we aan de slag in het volgende trimester.

Verslag 3e trimester

 • Omdat er vele reacties kwamen op de vacatures, stond het begin van dit trimester in het teken van de verkiezingen. Later werden de nieuwe leden verwelkomd. We konden meteen aan de slag met het jaarplan, de jaarbegroting en de meerjarenbegroting. Aan de hand van deze documenten gaven we enkele adviezen, waar het Samenwerkingsverband verder mee aan de slag kan.
 • De begeleiding met Jurgen Weijer werd afgerond. We namen samen het ontwikkelplan door met aandachtspunten voor het vervolg van de OPR-werking. Het plan werd met Astrid besproken. Ook kwamen de aandachtspunten alvast ter sprake bij de kennismaking met de nieuwe OPR-leden.

De Deelnemersraad

Verslag 1e trimester

In het eerste trimester 2020- 2021 is de deelnemersraad één keer bijeengekomen. Dit betrof een virtuele bijeenkomst ten gevolge van de corona- maatregelen. Onderwerpen van gesprek waren de trimesterrapportage 2019- 2020, de s(b)o verwijzingen en de doorontwikkeling van het ondersteuningsplan. Er is besluit genomen over de financiering van de warme overdracht po-vo.

Verslag 2e trimester

 • De deelnemersraad is in het tweede trimester éénmaal online bijeengekomen.

 • De deelnemers deelden hun ervaringen en uitdagingen mbt corona maatregelen en over de heropening van haar scholen.

 • De deelnemers zijn meegenomen in de ontwikkelingen rondom het NRO-onderzoek (Wegwijs in Gedrag), welke meerwaarde deze training heeft voor onze onderwijsprofessionals en leerlingen in de regio.

 • De 1e trimesterrapportage is besproken en er is ingezoomd op mogelijke zichtbare stagnaties/ ontwikkelingen veroorzaakt door de maatregelen voor het corona-virus in de regio.

 • Tot slot zijn de deelnemers meegenomen in het (concept) jaarverslag 2019- 2020 en in de ontwikkelingen rondom het nieuwe ondersteuningsplan 2021- 2025. De deelnemers hebben tijdens het overleg actief gelegenheid gekregen om terugkoppeling te geven op de inhoudelijke doorontwikkeling van het nieuwe ondersteuningsplan.

 • De deelnemers hebben akkoord gegeven op het verlengingsvoorstel van het huidige ondersteuningsplan.

Verslag 3e trimester

In het laatste trimester, in het staartje van het online werken, heeft de deelnemersraad elkaar nog een (hopelijke laatste) keer via het scherm ontmoet. Omdat het verlangen was ontstaan om een aantal thema’s wat meer te verdiepen en om het samenspel in de deelnemersraad te versterken, was ervoor gekozen een bijeenkomst van 4 uur (in plaats van de gebruikelijke 2 uur) te plannen.

Zonder hier een uitgebreide samenvatting van het overleg te geven (de notulen zijn terug te lezen) willen we hier wel een drietal punten/besluiten die naar voren zijn gekomen delen.

 • In de deelnemersraad is onderkend dat de toename van het aantal verwijzingen naar so/sbo zorgelijk is, niet past bij de ambities van het samenwerkingsverband en niet houdbaar is naar de toekomst. Analyse van oorzaken en gezamenlijk interveniëren is nodig.
 • De deelnemersraad heeft ingestemd met het uitstellen van de definitieve oplevering van het ondersteuningsplan. In augustus is de 90% versie van het ondersteuningsplan geschreven. Deze is gedeeld met de deelnemersraad en van elk bestuur is een groep collega’s uitgenodigd om te reflecteren op deze versie. De opbrengsten van deze gesprekken worden meegenomen in de volgende versie, het concept ondersteuningsplan.
 • Onder begeleiding van prof. Patrick Kenis, o.a. schrijver van het boek organisatienetwerken, heeft de deelnemersraad een evaluatie gedaan van de kwaliteit van ons organisatienetwerk. Een resultaat van deze evaluatie is dat de deelnemersraad heeft uitgesproken ook het eigen samenspel te willen versterken en verdiepen.

In het nieuwe jaar start de deelnemersraad met een bijeenkomst van een volle dag. Hierin wordt betekenis gegeven aan de conceptversie van het ondersteuningsplan, een ontwerp gemaakt van een nieuwe leercontext voor leerlingen die hun veerkracht versterkt en inclusie mogelijk maakt, en het samenspel onder de loep wordt genomen.

De Raad van Toezicht

Verslag 1e trimester

 • De Raad van Toezichtleden zijn in het eerste trimester eveneens één keer bijeengekomen, weliswaar fysiek. Zij bespraken dezelfde onderwerpen als in de deelnemersraad. Zij namen eveneens de evaluatie Passend Onderwijs door en bespraken welke gevolgen de aangekondigde maatregelen voor hebben in de organisatie van swv ppo- nk.

Verslag 2e trimester

De Raad van Toezicht is in het tweede trimester tweemaal bijeengekomen, eenmaal fysiek en eenmaal online.

 • De leden hebben het jaarbericht 2019- 2020 namens de RvT opgesteld.
 • De leden zijn meegenomen in de doorontwikkeling van het nieuwe ondersteuningsplan 2021- 2025 en gingen akkoord met het verleningsvoorstel van het huidige ondersteuningsplan.
 • Daarnaast zijn zij geïnformeerd over de conclusie uit het 1e trimesterrapportage.
 • De leden zijn geïnformeerd over o.a. de Verbeteraanpak, opgesteld vanuit het Ministerie en hoe swv ppo nk vorm geeft aan de maatregelen uit de aanpak.
 • Ook zijn de leden meegenomen in de nieuwe functieprofielen van medewerker beleid en kwaliteit en die van regisseur kwaliteit en bedrijfsvoering.
 • Tot slot, de Raad van Toezicht heeft de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021- 2025 vastgesteld.

Verslag 3e trimester

 • [ nog invoegen ]

Trefwoorden