Zoekresultaten

  • Als duidelijk is welke ondersteuning je kind nodig heeft, stelt het samenwerkingsverband geld beschikbaar (op basis van het TOP dossier en een of meer MDO’s). Die financiële ondersteuning noemen we een arrangement. Alle basisscholen in Nederland krijgen een bepaald bedrag per leerling voor de inrichting van passend onderwijs in school. Soms is dat bedrag niet genoeg. Dan is een arrangement nodig. Met extra geld kunnen scholen bijvoorbeeld onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners inhure...

  • Het belang van het kind staat altijd voorop. Ook als het om privacykwesties gaat. Vaak spelen persoonlijke situaties een rol bij de ondersteuning van je kind, thuis of op school. Professionals die hierbij betrokken zijn, mogen niet zomaar informatie uitwisselen. Als ouder geef je hier altijd vooraf toestemming voor.

  • Wordt ook wel kortweg consulent genoemd. Consulenten zijn onafhankelijke professionals die met jou en/of met school meedenken vanuit de vraag: wat is het beste voor het kind? Ze hebben veel kennis en ervaring op het gebied van regulier en speciaal onderwijs en kennen de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning aan kinderen. Ze volgen het hele proces dat ouders en school doorlopen en zien erop toe dat de stappen worden gezet die nodig zijn om een kind te ondersteunen in zijn of haar ontwik...

  • Wordt ook wel IB’er genoemd. Een intern begeleider is een medewerker in de school die veel weet over de verschillende manieren waarop kinderen zich ontwikkelen. De IB’er is onder meer verantwoordelijk voor de manier waarop kinderen worden ondersteund bij eventuele moeilijkheden en met leerkrachten mee over de vraag hoe ze de kinderen het beste kunnen verder helpen.

  • Wordt ook wel JG-coach of CJG-coach genoemd. Deze coach is namens de gemeente verbonden aan school als aanspreekpunt voor ouders wanneer zij ondersteuning kunnen gebruiken bij de begeleiding en opvoeding van hun kind thuis. De jeugd- en gezinscoach brengt eerst samen jou in kaart wat precies de ondersteuningsvraag is. Vervolgens begeleidt de coach je bij het vinden van de juiste hulp. De intern begeleider (IB’er) kan je in contact brengen met deze coach, maar je kunt ook zelf rechtstreeks con...

  • Wordt ook wel multidisciplinair overleg genoemd. Een MDO is een gesprek met jou als ouder, de leerkracht, de intern begeleider, eventuele andere professionals die al bij je kind betrokken zijn en de consulent. Als het kan, is je kind er ook bij. Graag zelfs. Als duidelijk is welke ondersteuning nodig is, kan de school een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit proces verloopt via de consulent. Tijdens een MDO bespreek je welke ondersteuning nodig is in de ontwikkeling van je ...

  • Scholen in de regio Noord-Kennemerland maken voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een plan op maat waarin het kind centraal staat. Dat gebeurt in een TOP dossier: een Totaal Ontwikkel Plan. Een beveiligd digitaal plan waarin jij, de leerkracht en andere betrokkenen aangeven hoe zij de ontwikkeling van het kind (het liefst) zien en bijhouden wat goed werkt voor de ontwikkeling van je kind (en wat niet).

  • De school van je kind is verantwoordelijk (wettelijk verplicht) voor het organiseren van de juiste ondersteuning op school. Dat heet zorgplicht. Scholen in Noord-Kennemerland krijgen steun hierbij van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs. Als voor de inschrijving op een (nieuwe) school al duidelijk is dat je kind extra ondersteuning nodig heeft op school, onderzoekt school hoe en of het de juiste ondersteuning kan bieden. Dan wordt direct een TOP dossier opgesteld, waarin de ont...