Propositie-paper: Passend Primair onderwijs Noord-Kennemerland

31 mrt | in Onze Professionals

Beste lezer,

PPO-NK is een zelfbewust, ambitieus en menselijk samenwerkingsverband, die onze maatschappelijke opdracht serieus neemt. Hoe we dit doen delen we graag om samen van te leren. Deze korte toelichting op onze ambities en manier van werken mag iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling van kinderen op het vlak van onderwijs en/of zorg dan ook opvatten als een open uitnodiging om contact met ons op te nemen.

We gaan graag met u in gesprek. Want alleen door elkaar te ontmoeten, naar elkaar te luisteren, onze zorgen en successen te delen en de bereidheid te hebben om het perspectief van de ander met ons eigen standpunt te verenigen kunnen we samen, vanuit meervoudig perspectief, het beste doen voor kinderen.

Zo werken wij

31 mrt | in Onze Professionals

Heeft een kind of groep kinderen op uw school extra onderwijsbehoeften? Of zijn er leerkrachten die steun nodig hebben, om tegemoet te kunnen komen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften gaan we samen op zoek naar de beste oplossing.

Onze consulenten begeleiden scholen bij het inrichten van passend onderwijs voor ieder kind. Elke consulent heeft één werkgebied onder zijn/haar hoede. De basisscholen in Noord-Kennemerland werken samen in 8 werkgebieden, met jeugdhulp en de gemeenten als belangrijke partners. Voor de speciale voorzieningen is ook een consulent werkzaam.

Niveaus van ondersteuning

31 mrt | in Onze Professionals

Ieder kind krijgt op school de ondersteuning die passend is: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. We evalueren regelmatig. Is er meer of juist minder nodig? Dan passen we het niveau van ondersteuning aan.

Overgang naar het Voortgezet Onderwijs

31 mrt | in Onze Professionals

Het is belangrijk dat de overgang van po naar vo voor alle kinderen zo soepel mogelijk verloopt. Wij werken hierbij nauw samen met het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs. Kinderen die in groep 8 extra onderwijsbehoeften hebben, dragen we over in goed overleg. In samenspraak met de ouders.

Alle reguliere vo-scholen zijn in staat om leerlingen met extra onderwijsbehoeften te ondersteunen. Bijvoorbeeld in de vorm van lichte ondersteuning of een trajectvoorziening.

Financiën

31 mrt | in Onze Professionals

Waar voorheen schoolbesturen een budget voor de ‘rugzakjes’ ontvingen: geld voor extra ondersteuning aan leerlingen met een diagnose . Hebben tegenwoordig scholen via de werkgebieden rechtstreeks invloed op de inzet van middelen in hun werkgebied. Zo willen we de juiste ondersteuning snel kunnen inzetten op de juiste plaats.