Onze Netwerkgroepen

Deze openbare pagina geeft een overzicht van alle netwerkgroepen met hun opdracht en voorzitter.

Bij Doel beantwoorden we de vraag: 'Wat levert deze netwerkgroep op voor de leerling, school, leerkracht en ouders?"

Inclusieondersteuners

Doel Inclusieondersteuners

De Inclusieondersteuners zijn vanuit het samenwerkingsverband flexibel inzetbaar voor scholen. Een Inclusieondersteuners wordt ingezet naar aanleiding van een ondersteuningsvraag van een school die vastgesteld is in het TOP-dossier. De ondersteuningsvraag kan preventief of curatief zijn. Wanneer een school een hulpvraag constateert die het zelf niet kan oplossen dan wordt de consulent door de school erbij gevraagd. De school organiseert na overleg met de consulent een overleg met (kind), ouders, eventueel jeugdhulp en of andere professional en consulent. Dit overleg noemen we een multi disciplinair overleg (mdo). Samen wordt er geanalyseerd, een plan van aanpak en afspraken gemaakt. De resultaten worden kort en bondig in TOP-dossier vastgelegd. Ook wordt met TOP-dossier instemming gevraagd over de gemaakte afspraken en plan. Op basis van dit overleg kan gekozen worden voor de inzet van een Inclusieondersteuner. Wanneer het plan is uitgevoerd wordt op proces en resultaat gezamenlijk geëvalueerd. De Inclusieondersteuner zal bij dit overleg aanwezig zijn.

Voorzitter Inclusieondersteuners

Bijeenkomsten Inclusieondersteuners

Doel Hoogbegaafdheid

De netwerkgroep is de spil waarin kennis ontwikkelt en gedeeld wordt en van waaruit de ontwikkeling en borging op scholen gestimuleerd wordt. De focus komt nog meer te liggen op het verwerven van inhoudelijke kennis en expertise op het gebied van hoogbegaafdheid en deze kennis te brengen naar regulier onderwijs om hen te versterken in de aanpak hoogbegaafdheid. Ook coaching van leerkrachten/mentoren en effectieve beïnvloeding binnen de school hoort bij deze netwerkgroep om ervoor te zorgen dat de opgedane kennis en expertise door medewerkers van alle scholen leidt tot structurele verbetering van het aanbod op scholen. Streven is om de onderwijs-zorgarrangementen te laten opgaan in het regulier onderwijs. In het eerste jaar van de subsidieperiode wordt een concrete opdracht geformuleerd voor deze doorontwikkeling.

Voorzitter Hoogbegaafdheid

Bijeenkomsten Hoogbegaafdheid

Doel Nieuwkomers

In de netwerkgroep nieuwkomers zijn afgevaardigden van de schoolbesturen, van gemeenten, consulenten/ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband en Vluchtelingenwerk vertegenwoordigd. Het voorzitterschap van de netwerkgroep is gefaciliteerd vanuit het SWV PPO Noord-Kennemerland. De netwerkgroep adviseert de samenwerkende schoolbesturen en gemeenten over het nieuwkomeronderwijs in de regio. Dit doet de netwerkgroep aan de hand van overleg met de betrokkenen in de regio. De netwerkgroep heeft een monitorfunctie op het uitgezet beleid en optimalisering ervan. Daarnaast heeft de netwerkgroep een rol in het scherper krijgen van de professionaliseringsvragen op de werkvloer en hoe (gezamenlijk) hierin gefaciliteerd kan worden.

Voorzitter Nieuwkomers

Doel Oudersteunpunt

Ouders zijn de motor voor de ontwikkeling van hun kind. De netwerkgroep wil dat deze regiefunctie van ouders wordt erkent en hen in positie brengt als wettelijke vertegenwoordigen van hun kind, zodat zij hun eigen kracht kunnen inzetten en educatief partner kunnen zijn.

Voorzitter Oudersteunpunt

Doel 10-14

De primaire opdracht voor de Netwerkgroep 10-14 is om de overgangsperiode tussen de leeftijd 10 en 14 jaar voor alle kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen, zeker voor kwetsbare kinderen. De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs is daar uiteraard één van de belangrijke sleutelthema’s in. De opdracht van de Netwerkgroep beperkt zich niet tot enkel de procedurele kant van deze overgang. Juist de pedagogische, didactische, sociaaleconomische en organisatie- en samenwerkingsvraagstukken rond de leeftijdsgroep 10 tot 14 jaar zijn bij uitstek het werkterrein van de Netwerkgroep.

De Netwerkgroep houdt zicht op belangrijke initiatieven, ontwikkelingen, innovaties, kansen en bedreigingen die zich regionaal (en landelijk) voordoen binnen dit inhoudelijk kader. Op basis daarvan beschouwt zij, adviseert zij, innoveert zij en doet ze zo praktisch mogelijke voorstellen voor aanpak of verbetering.

De Netwerkgroep is een overzichtsgroep: ze bewaakt samenhang en afstemming. Ze zet kleine groepjes aan het werk die eindverantwoordelijk zijn voor een eigen opdracht en die terugkoppelen in de Netwerkgroep.

Voorzitter 10-14

Bijeenkomsten 10-14

Doel Thuiszitters

Ontwikkel een voorstel waarbij scholen, samenwerkingsverband en gemeenten hun krachten bundelen voor een compleet thuiszittersaanpak, waarbij er uitdrukkelijk aandacht is voor preventie.

De netwerkgroep checkt haar bevindingen met haar achterban en stimuleert de dialoog over het voorkomen van thuiszitters tijdens de opdrachtfase.

Het organiseren van meerdere ronde tafelgesprekken op de dag van de leerplicht samen met gemeente en scholen. Doel is input verzamelen voor de aanpak thuiszitters, het vergroten bewustwording schoolverzuim en het belang van preventie. Aanhaken bij gemeente Alkmaar thema 17 maart 2016: “Verzuim doet wat met je”. Ook bespreken wat te doen met de andere gemeenten van Noord-Kennemerland.

De opdracht van de NWG bestaat uit het coördineren en monitoren van de uitvoering van het Thuiszitterspact.  Die monitoring kan leiden tot verbeteringsvoorstellen aan de adressen van het samenwerkingsverband en de regiogemeenten (zie ook ondersteuningsplan swv ppo-nk). Samenwerkingsverband en gemeenten regio Alkmaar trekken hieruit de consequenties bij het formuleren van hun gezamenlijk aangegane opdracht in het kader van het optimaliseren van de verbinding passend onderwijs jeugdhulp, zoals eerder vastgelegd in het Thuiszitterspact en de binnenkort hopelijk door de raden geaccordeerde Regionale Uitvoeringsagenda Passend onderwijs Jeugdhulp NK (‘Meer dan de som der delen’).

Voorzitter Thuiszitters

Doel Virtueel Expertise Cluster

Het virtueel expertise cluster bundelt de krachten en deskundigheid zodat we flexibele integrale oplossingen bieden op alle specialistische ondersteuningsvragen van kinderen, ouders en scholen op de basisschool of binnen de voorziening. Om dat te kunnen realiseren vinden we het gemeenschaps- en netwerk denken belangrijk. Dit betekent dat we ontschot denken en handelen.

Voorzitter Virtueel Expertise Cluster

Bijeenkomsten Virtueel Expertise Cluster

Doel Werkgebieden

De netwerkgroep werkgebieden komt 3x per jaar bij elkaar en monitort de ontwikkelingen in de werkgebieden en ontwikkelt samen met de directeur beleid om de samenwerking in de werkgebieden te stimuleren ten behoeve van thuisnabij passend onderwijs op de basisschool.

Voorzitter Werkgebieden

Bijeenkomsten Werkgebieden
Samen leren leven

Doel Samen leren leven

Deze NWG is ontstaan vanuit de conferenties "Samen leren leven" en "Ik maak verschil voor ons". Dit jaar zal de netwerkgroep de implementatie aan de hand van de gezamenlijke uitgangspunten verder vormgeven. De dialoog wordt versterkt en er wordt gekeken naar wat nodig is om inclusie via pilots en lerende dialoog te kunnen stimuleren, zodat ieder kind zich welkom voelt, mee doet en opgroeit in zijn eigen omgeving.

Doel: naar een inclusiever swv

Voorzitter Samen leren leven

Monitor

Doel Monitor

De netwerkgroep monitoring heeft als doel om de verbinding te leggen tussen PO, Zorg en Jeugdhulp en de beschikbare data bij elkaar te brengen, te analyseren en vanuit beleid hierop te anticiperen op interventieniveau.

 

Doelstelling is om samenhang tussen onderstaande twee punten te bekijken:

•             Populatie analyse (preventief).

•             Daarnaast ook monitoring en instrumenten in kaart brengen en inzetten om effecten te onderzoeken.

Bijeenkomsten Monitor