Verschil van mening

 • dec 2016
 • 1
 • 1286
Ouders (oudersteunpunt)

Een klacht betekent dat er mogelijk onduidelijkheid bestaat over de juiste ondersteuning voor uw kind, de communicatie of onze dienstverlening.

Uiteraard nemen wij klachten serieus. Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat deze wordt behandeld en zo snel mogelijk wordt opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk? Of bent u nog niet tevreden over het resultaat? Dan volgt zo nodig nader onderzoek door de landelijke klachtencommissie.

Reacties

één reactie, 18 februari 2017
 • Klachtenregeling

  Het bevoegd gezag van Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland, verder te noemen het samenwerkingsverband, gehoord de ondersteuningsplanraad/medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast.

  Preambule

  Het samenwerkingsverband werkt met eigen en gedetacheerd personeel. De kwaliteit van de werkzaamheden die het personeel uitvoert ten behoeve van het samenwerkingsverband valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van het samenwerkingsverband. Klachten die betrekking hebben op het beroepsmatig handelen van de individuele medewerkers moeten derhalve bij de directeur terecht komen.

  Artikel 1

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. samenwerkingsverband: samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland (PO-27-03);
  2. bevoegd gezag: het bestuur van het samenwerkingsverband (PO-27-03);
  3. LKC: de commissie als bedoeld in artikel 8;
  4. klager: een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-) leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie of een anderszins functioneel bij het samenwerkingsverband betrokken persoon of orgaan;
  5. verweerder: (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, het bevoegd gezag of een anderszins functioneel bij het samenwerkingsverband betrokken persoon of orgaan, tegen wie een klacht is ingediend;
  6. klacht: klacht over (nagelaten) gedragingen en/of beslissingen van de verweerder.

  Artikel 2: Voorfase klachtindiening

  1. Een klager die een probleem met een medewerker van het samenwerkingsverband ervaart, neemt contact op met degene die het probleem heeft veroorzaakt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet.
  2. Indien dat contact niet tot een oplossing leidt, legt de klager het probleem ter oplossing voor aan de directeur van samenwerkingsverband. De klager kan de klacht ook altijd direct voorleggen aan de LKC zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.
  3. De klager kan een second opinion aanvragen bij een aangrenzend samenwerkingsverband (West Friese Knoop, Kop van Noord-Holland, Waterland of IJmond).
  4. De klager kan het probleem bespreken met de vertrouwenspersoon.
  5. Als het probleem niet is of wordt opgelost kan directeur van samenwerkingsverband mediation organiseren tussen de klager en verweerder.
  6. Als het probleem niet is of wordt opgelost kan een klacht worden ingediend als bedoeld in artikel 6.

  Artikel 3: De contactpersoon

  1. Het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband wijst na overleg met de ondersteuningsplanraad een contactpersoon aan.
  2. De contactpersoon informeert de klager over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt. Als de klager een klacht wil indienen, verwijst de contactpersoon de klager naar de vertrouwenspersoon. De klager kan de klacht ook altijd direct voorleggen aan de LKC zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.

  Artikel 4: De vertrouwenspersoon

  1. Het bevoegd gezag benoemt na overleg met de ondersteuningsplanraad ten minste één externe vertrouwenspersoon voor het samenwerkingsverband.
  2. De vertrouwenspersoon gaat na of de klacht door mediation kan worden opgelost.
  3. De vertrouwenspersoon kan de klager begeleiden bij het indienen van de klacht als de klager daar om verzoekt.
  4. De vertrouwenspersoon informeert de klager over instanties of instellingen die de klager behulpzaam kunnen zijn bij het oplossen van problemen die samenhangen met de klacht en begeleidt de klager zo nodig bij het leggen van contact.
  5. De vertrouwenspersoon kan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd adviseren indien signalen die hem bereiken daar aanleiding toe geven.
  6. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden.

  Artikel 5: Informatie over de klachtenregeling

  Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de klachtenregeling, het adres van de klachtencommissie en de namen en de bereikbaarheid van de contactpersoon en de vertrouwenspersoon voldoende bekend zijn door deze in ieder geval te publiceren op de website en in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

  Artikel 6: Het indienen van een klacht

  1. De klager kan een klacht indienen bij de LKC of bij het bevoegd gezag.
  2. Het klaagschrift bevat ten minste:
  3. De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de klachtencommissie anders beslist.
  4. De klager kan zich bij het indienen en bij de behandeling van de klacht laten bijstaan door een gemachtigde.
  5. Het bevoegd gezag of de LKC bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht.
  1. de naam en het adres van de klager;
  2. de naam van verweerder en de naam en het adres van de instelling[1] waar de klacht betrekking op heeft;
  3. een omschrijving van de klacht en de datum/periode waarop de klacht betrekking heeft;
  4. afschrift van de op de klacht betrekking hebbende stukken;
  5. de dagtekening.

  Artikel 7: Behandeling van de klacht door het bevoegd gezag

  1. Als klager zijn klacht indient bij het bevoegd gezag, kan die de klacht zelf afhandelen.
  2. Het bevoegd gezag meldt in dat geval klager en verweerder welke stappen het gaat zetten om de klacht af te handelen.
  3. Als de behandeling van de klacht door het bevoegd gezag naar het oordeel van de klager niet tot een oplossing heeft geleid, kan de klager de klacht indienen bij de LKC.
  4. Als het bevoegd gezag de behandeling van de klacht niet zelf ter hand neemt, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de LKC.

  ###h1

  Het bevoegd gezag is aangesloten bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)###a href="https://swvponoordkennemerland.sharepoint.com/Gedeelde%20%20documenten/W%20schijf/Beleid/Klachtenregeling/2016-12-12%20Klachtenregeling%20Passend%20primair%20onderwijs%20Noord-Kennemerland.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]. Op de behandeling van klachten die worden voorgelegd aan de LKC is het Reglement van de Commissie van toepassing. Dit reglement is als bijlage bij deze klachtenregeling gevoegd (Bijlage II).

  Artikel 9: Informatieverstrekking aan de LKC

  Personeelsleden in dienst van het bevoegd gezag zijn verplicht door de LKC gevraagde informatie te verstrekken en omtrent het verzoek daartoe en de infor­matieverstrekking vertrouwelijkheid in acht te nemen. Deze verplichtingen gelden ook voor het bevoegd gezag.

  Artikel 10: Beslissing op advies

  1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van LKC deelt het bevoegd gezag aan de klager, de verweerder en de LKC schriftelijk en gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en, zo ja, welke.
  2. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het bevoegd gezag met redenen omkleed aan de klager, de verweerder en de LKC.

  Artikel 11: Informeren medezeggenschapsorgaan

  Het bevoegd gezag informeert de medezeggenschapsorganen over elk oordeel van de LKC waarbij de klacht gegrond is geoordeeld en over de eventuele maatregelen die het naar aanleiding van dat oordeel zal nemen.

  Artikel 12: Vertrouwelijkheid

  1. Iedereen die bij het indienen en behandelen van de klacht betrokken is, is verplicht vertrouwelijkheid in acht te nemen.
  2. De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook als de betrokkene niet meer onder de werking van de klachtenregeling valt.

  Artikel 13: Wijziging van het reglement

  Deze regeling kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd na overleg met de vertrouwenspersoon, met inachtneming van de voor de instelling geldende bepalingen op gebied van medezeggenschap.

  Artikel 14: Overige bepalingen

  1. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.
  2. Deze regeling kan worden aangehaald als 'klachtenregeling samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland’.
  3. Deze regeling treedt in werking op 30 oktober 2015.

  De regeling is vastgesteld op 29 oktober 2015.

  [1] Naam en bestuursnummer samenwerkingsverband.

  [2] Postadres: Stichting Onderwijsgeschillen | Postbus 85191, 3508 AD Utrecht | T: 030 - 280 95 90 |

  E: ###a>info@onderwijsgeschillen.nl | URL: