Samen werken aan kwaliteit

  • dec 2018
  • PPO-NK - community beheer
  • ·
  • Aangepast apr 2019
  • 1
  • 1469
  • secretariaat PPO-NK
PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 17-18 - Kwaliteit
  • Astrid Ottenheym MLE/ME
  • secretariaat PPO-NK

Bij passend onderwijs wordt kwaliteit gemaakt en bepaald door mensen. Permanente aandacht hiervoor is belangrijk. Er zijn veel variabelen die invloed hebben op de ontwikkeling van kwetsbare kinderen en de ontwikkeling van het dekkend netwerk. Wij bieden kwaliteitszorg via de cyclus van delen - bespreken- leren en verbeteren.

Ontwikkelingen in het verslagjaar
Tijdens het schooljaar 2017-2018 hebben we op alle niveaus geëvalueerd en gereflecteerd. Dit gebeurt tijdens de multidisciplinaire overleggen (mdo’s) over extra ondersteuning met het kind, de ouders, de school en de consulent. Ook voeren we drie keer per jaar overleg op schoolniveau. Daarbij zijn de directeur, de intern begeleider, de consulent en de jeugd- en gezinscoach betrokken. Op het niveau van het werkgebied evalueren we met de schooldirecteuren, intern begeleiders en consulent. Ook de reflectiegesprekken met schoolbesturen worden gewaardeerd.

Leren van cijfers en verhalen
Zowel cijfers als de verhalen erachter brengen we bij elkaar op onze community. Deze informatie bespreken we met de commissie kwaliteit en innovatie, de auditcommissie, in het besturenoverleg en met de ondersteuningsplanraad. We zijn lerend in welke gegevens belangrijk zijn en hoe we de geleverde kwaliteit het beste zichtbaar kunnen maken.

Nieuwe manier van rapporteren
Dit schooljaar is gezocht naar een nieuwe manier van rapporteren. Er is een nieuwe pagina gebouwd op onze website waarin de strategische speerpunten en activiteiten uit het jaarplan zichtbaar zijn. Deze zijn in verbinding gebracht met de hoofddoelen die we met elkaar hebben vastgesteld. Hiermee zijn de rapportages inzichtelijker geworden en zijn we patronen beter gaan zien. Ook hebben we besloten om voortaan het jaarverslag per schooljaar te verzorgen, omdat dit beter aansluit bij het natuurlijke ritme van werken.

Aandachtspunten komende jaren
Volgend jaar willen we onderzoeken wat de reden is van de toename in de verwijzing van regulier naar speciaal onderwijs. Ook zien we dat 50% van de ondersteuningsvragen van scholen over problematisch gedrag gaan van kinderen. Daarom is er een aanvraag gedaan bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor een praktijkonderzoek.