Blader door bijdragen

 • feb 2023
 • PPO-NK - community beheer
 • 147

PPO-NK is een netwerkorganisatie. Dit brengt met zich mee dat we met veel uiteenlopende doelgroepen communiceren. Per doelgroep wordt steeds goed nagedacht over informatiebehoefte, boodschap en middel. Community De community bestaat uit openbaar toegankelijke pagina’s met informatie over het samenwerkingsverband en wetenswaardigheden over passend onderwijs. De pagina’s Oudersteunpunt, Nieuwkomers en Kenniscentrum Hoogbegaafdheid zijn hier moo...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 21|22 - kwaliteit
 • feb 2023
 • PPO-NK - community beheer
 • 139

Het team van PPO-NK bestaat uit een directeur bestuurder, regisseur kwaliteit en bedrijfsvoering, medewerker beleid en kwaliteit en een managementassistent (samen 3,6 fte) en tien consulenten (8,6 fte). Samen vormen ze het vaste team van PPO-NK. Er zijn wekelijks teamoverleggen voor het afstemmen van lopende zaken en ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. De verwachting is dat de omvang en samenstelling van het team de komende jaren s...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 21|22 - kwaliteit
 • feb 2023
 • PPO-NK - community beheer
 • 148

Bij passend onderwijs wordt de kwaliteit gemaakt en bepaald door de mensen die het passend onderwijs in de praktijk moeten uitvoeren. Permanente aandacht voor de samenwerking en borgen van de kwaliteit is daarom belangrijk. Daarom werken we samen aan kwaliteit door cyclisch samen te onderzoeken, te leren en te duiden. Ontwikkelingen in het verslagjaar Om de kwaliteit te monitoren, hebben we in 2022 op alle niveaus intern én extern evaluaties ...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 21|22 - kwaliteit
 • feb 2023
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 239

Vanwege aanpassingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in 2017-2018 het privacybeleid geactualiseerd en in 2018-2019 is het privacyreglement vastgesteld en geïmplementeerd. De aanpassingen waren vooral gericht op versterking en uitbreiding van de privacyrechten en de verandering in verantwoordelijkheid van de organisatie conform de landelijke richtlijnen. We beschermen hiermee niet alleen de persoonsgegevens van kinderen ...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 21|22 - kwaliteit
 • feb 2023
 • PPO-NK - community beheer
 • 2
 • 431

PPO-NK is een stichting dat bestuurd wordt volgens het raad-van-toezicht-model. In bovenstaand figuur is de governance-structuur van PPO-NK weergegeven in het blauwe deel. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het inhoudelijke, het personeels- en financieel beleid van de stichting. De Raad van Toezicht (RvT) treedt op als werkgever van het bestuur en houdt toezicht op de directeur-bestuurder. De bestuurders van de 14 deelnemend...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 21|22 - kwaliteit
 • feb 2023
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 317

Financiële rapportage - Financieel jaarverslag 2022 (De financiële rapportage 2022 zal bij afronding van het jaarverslag 2022 worden aangeleverd en besproken in de DR, RvT en OPR vergaderingen van maart/april) Financieel beleid en beheer Toelichting op de balans en de exploitatie Toelichting op de balans Toelichting op de exploitatie Toelichting op de baten Toelichting op de lasten Toelichting op het vermogen en indicatoren Continuïte...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 21|22 - kwaliteit
 • nov 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 333

Naast de directeur-bestuurder zijn er bij het samenwerkingsverband medewerkers in dienst met de expertises handelingsgericht arrangeren, toelaatbaarheid en trajectbegeleiding (de consulenten/het ondersteuningsteam). Daarnaast bestaat het team uit een managementassistent, een medewerker beleid en kwaliteit en een regisseur kwaliteit en bedrijfsvoering. Het vaste team heeft een omvang van 11,7 fte . De verwachting is dat deze omvang de komende j...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 20|21 - Kwaliteit
 • sep 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 626

PPO-NK is een stichting dat bestuurd wordt volgens het raad van toezicht model. In bovenstaand figuur is de governance-structuur van PPO-NK weergegeven in het blauwe deel. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het inhoudelijke, het personeels en financieel beleid van de stichting. De Raad van Toezicht (RvT) treedt op als werkgever van het bestuur en houdt toezicht op de directeur-bestuurder. De bestuurders van de 14 deelnemende...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 20|21 - Kwaliteit
 • sep 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 325

We zijn transparant over de besteding van de financiële middelen. Daarover zijn afspraken gemaakt vanuit ons ondersteunings- en jaarplan. Elk trimester vergelijken we de gedane uitgaven met de begroting. Wij wijzen onze middelen toe op basis van drie ondersteuningsniveaus: Basisondersteuning en lichte ondersteuning (niveau 0 en 1) Extra ondersteuning in het regulier onderwijs (niveau 2 en 3) Extra ondersteuning binnen voorziening speciaal ...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 20|21 - Kwaliteit
 • sep 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 301

Bij passend onderwijs wordt de kwaliteit gemaakt en bepaald door de mensen die het passend onderwijs in de praktijk moeten uitvoeren. Permanente aandacht voor de samenwerking en borgen van de kwaliteit is daarom belangrijk. Daarom werken we samen aan kwaliteit door cyclisch samen te onderzoeken, te leren en te duiden. Ontwikkelingen in het verslagjaar We evalueren en reflecteren op alle niveaus intern én extern. Dit gebeurt tijdens de multidis...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 20|21 - Kwaliteit
 • sep 2021
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 602

Vanwege aanpassingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in 2017-2018 het privacybeleid geactualiseerd en in 2018-2019 is het privacyreglement vastgesteld en geïmplementeerd. De aanpassingen waren vooral gericht op versterking en uitbreiding van de privacyrechten en de verandering in verantwoordelijkheid van de organisatie conform de landelijke richtlijnen. We beschermen hiermee niet alleen de persoonsgegevens van kinderen ...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 20|21 - Kwaliteit
 • nov 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 466

Vanwege aanpassingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in 2017-2018 het privacy beleid geactualiseerd en in 2018-2019 is het privacy reglement vastgesteld en geïmplementeerd. De aanpassingen waren vooral gericht op versterking en uitbreiding van de privacy rechten en de verandering in verantwoordelijkheid van de organisatie conform de landelijke richtlijnen. We beschermen hiermee niet alleen de persoonsgegevens van kinder...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 19|20 - Kwaliteit
 • mei 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 1
 • 918

Governance is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie. Wettelijk is vastgelegd dat de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden dienen te zijn: het interne toezicht moet onafhankelijk van het bestuur functioneren. Eind schooljaar 2018-2019 is overgestapt naar een nieuwe governance-model, waarin bestuurs- en toezichttaken strikt gescheiden zijn. De nieuwe inri...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 19|20 - Kwaliteit
 • mei 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 489

De Ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van ouders en professionals van onze scholen. De OPR beoordeelt onder andere het ondersteuningsplan en geeft gevraagd en ongevraagd advies over actuele ontwikkelingen en onderwerpen binnen het samenwerkingsverband. Jaarverslag OPR 2019-2020 De Ondersteuningsplanraad (OPR) heeft tijdens dit schooljaar drie keer vergaderd. De coronacrisis heeft allerlei geplande activiteiten van de OPR danig...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 19|20 - Kwaliteit
 • mei 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 465

Bij passend onderwijs wordt de kwaliteit gemaakt en bepaald door de mensen die het passend onderwijs in de praktijk moeten uitvoeren. Permanente aandacht voor de samenwerking en borgen van de kwaliteit is daarom belangrijk. Daarom werken we samen aan kwaliteit door cyclisch samen te onderzoeken, te leren en te duiden. Ontwikkelingen in het verslagjaar We evalueren en reflecteren op alle niveaus intern én extern. Dit gebeurt tijdens de multidi...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 19|20 - Kwaliteit
 • mei 2020
 • PPO-NK - community beheer
 • 546

We zijn transparant over de besteding van de financiële middelen. Daarover zijn afspraken gemaakt vanuit ons ondersteunings- en jaarplan. Elk trimester vergelijken we de gedane uitgaven met de begroting. Wij wijzen onze middelen toe op basis van drie ondersteuningsniveaus: Basisondersteuning en lichte ondersteuning (niveau 0 en 1) Extra ondersteuning in het regulier onderwijs (niveau 2 en 3) Extra ondersteuning binnen voorziening speciaal...

PPO-NK - community beheer
Jaarverslag 19|20 - Kwaliteit